Hoppa till innehåll
Media

Budjettiehdotus
Valtiovarainministeriön hallinnonalan budjettiehdotus vuodelle 2018

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2017 12.34
Tiedote

Valtiovarainministeriö ehdottaa hallinnonalalleen määrärahoja yhteensä 17 299 miljoonaa euroa. Ehdotus on 273 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2017 varsinainen talousarvio.

Lisäksi ministeriö ehdottaa valtionvelan korko- ja muihin menoihin 1 212 miljoonaa euroa, mikä on 96 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.

Hallinnonalan määrärahoista menee

  • 49 prosenttia kuntien valtionosuuksiin (peruspalvelujen järjestäminen)
  • 29 prosenttia eläkemenoihin
  • 11 prosenttia EU-jäsenmaksuihin
  • 5 prosenttia virastojen toimintamenoihin.

Lisäksi määrärahaehdotuksiin sisältyvät hallinnonalan arvonlisäveromenot, siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, energiaverotuki elinkeinoelämälle sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukeminen.

Valtionosuusprosentti nousee 25,34 prosenttiin

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 434 miljoonaa euroa, missä on 163 miljoonaa euroa vähennystä vuoden 2017 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Valtionosuutta alentaa kilpailukykysopimukseen liittyvä 119 miljoonan euron vähennys sekä kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon tarkistus 73 miljoonan euron osalta. Valtionosuutta kasvattaa valtionosuusprosentin nousu 25,23 prosentista 25,34 prosenttiin.

Määrärahaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen kokonaisuuden valmisteluun ehdotetaan 299 miljoonan euron määrärahaa maakuntien hallinnon käynnistämiseen, palvelukeskusten perustamiseen ja ICT-muutostukeen.

Valtion eläkemenot kasvavat

Valtion maksamiin eläkkeisiin ja korvauksiin ehdotetaan 4 985 miljoonaa euroa, mikä on 148 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Kasvu johtuu pääosin eläkkeensaajien määrän kasvusta ja vähemmässä määrin eläkkeiden indeksitarkistuksista.

Suomen maksuosuus Euroopan unionille

EU-jäsenmaksuosuuden arvioidaan olevan hieman alle kaksi miljardia euroa. Jäsenmaksu perustuu Suomen arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon.

Toimintamäärärahat palvelukeskuksille

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla on kaksi palvelukeskusta, joista Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluita ja Valtori toimialariippumattomia ICT-palveluita valtion virastoille ja laitoksille.

Palvelukeskuksille ehdotetaan 5 miljoonaa euroa toimintamäärärahoja. Palvelukeskusten toiminta rahoitetaan pääosin virastoasiakkailta perittävillä palvelumaksuilla eikä palvelukeskusten toimintamäärärahoilla.

Määrärahoilla tuetaan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista

Talousarvioesityksen määrärahoilla tuetaan valtiovarainministeriön yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita ovat:

  • Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee ja velkaantumisaste alenee.
  • Kuntatalouden rahoitusasema paranee.
  • Verovaje on alhainen.
  • Alue- ja paikallishallinto on selkeä ja yksinkertainen sekä tukee julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
  • Digitalisoinnin ja sen ohjaus- ja investointimallin avulla toteutetaan tehokkaammat ja tuloksellisemmat toimintatavat.
  • Valtionhallinnon keskitettyjen palvelujen kustannukset alenevat ja tuottavuus paranee toimitilahallinnon, tietotekniikkapalvelujen sekä talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen osalta.

Lisätietoja:

talouspäällikkö Jan Holmberg, puh. 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi