Hoppa till innehåll
Media

Budjetförslag
Budgetförslaget för finansministeriets förvaltningsområde för 2018

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2017 12.34
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår ett anslag på 17 299 miljoner euro för sitt förvaltningsområde. Förslaget överskrider ordinarie budgeten för 2017 med 273 miljoner euro.

Ministeriet föreslår dessutom 1 212 miljoner euro för ränte- och andra utgifter på grund av statsskulden, vilket är 96 miljoner euro mindre än i ordinarie budgeten för 2017.

Anslagen inom förvaltningsområdet indelas enligt följande:

  • 49 procent till kommunernas statsandelar (ordnandet av basservicen)
  • 29 procent till pensionsutgifterna
  • 11 procent till EU-medlemsavgifter
  • 5 procent till ämbetsverks omkostnader

Anslagsförslagen inkluderar dessutom mervärdesskatteutgifterna inom förvaltningsområdet, överföringarna till landskapet Åland, energiskattestödet till näringslivet samt stödjandet av beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Statsandelsprocenten höjs till 25,34 procent

För statsandelen för kommunal basservice föreslås 8 434 miljoner euro, en minskning med 163 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2017.

Statsandelen minskas på grund av en minskning på 119 miljoner euro i anslutning till konkurrenskraftsavtalet samt justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna med 73 miljoner euro. Statsandelen utökas däremot av att statsandelsprocenten höjs från 25,23 till 25,34 procent.

Anslag till beredningen av vård- och landskapsreformen

Till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen föreslås ett anslag om 299 miljoner euro, som ska användas till att inleda landskapsförvaltningen, grundandet av servicecentra och till IKT-förändringsstöd.

Statens pensionsutgifter ökar

För pensioner som betalas av staten föreslås 4 985 miljoner euro, vilket är 148 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2017. Ökningen beror främst på det ökade antalet pensionstagare och i mindre mån på indexjusteringen av pensionerna.

Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen

Det finansiella bidraget till EU beräknas vara knappa 2 miljarder euro. Bidraget baserar sig på mervärdesskatten och bruttonationalinkomsten i Finland. 

Driftsanslag för servicecentralerna

Inom finansministeriets förvaltningsområde finns två servicecentraler, av vilka Palkeet producerar stödtjänster för ekonomi- och personaladministrationen och Valtori branschoberoende IKT-tjänster åt statliga ämbetsverk och inrättningar.

Driftsanslagen för servicecentralerna föreslås vara 5 miljoner euro. Servicecentralernas verksamhet finansieras huvudsakligen med serviceavgifter som tas ut hos kunderna, inte med driftsanslagen.

Anslagen stöder uppnåendet av effektivitetsmålsättningarna

Anslagen i budgetpropositionen stöder uppnåendet av finansministeriets samhälleliga effektivitetsmålsättningar:

  • Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker.
  • Saldot för den kommunala ekonomin förbättras.
  • Det skattemässiga underskottet är lågt.
  • Regional- och lokalförvaltningen är tydlig och enkel och stödjer uppnåendet av de mål som uppställts för de offentliga finanserna.
  • Effektivare och bättre handlingssätt med hjälp av digitalisering och tillhörande styrnings- och investeringsmodeller.
  • Kostnaderna för statsförvaltningens centraliserade tjänster minskar och deras effektivitet ökar i fråga om lokalhantering, IT-tjänster samt ekonomi- och personalförvaltningstjänster.

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Kommunärenden Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT Petteri Orpo