Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av lagändringar som gäller ändring av personbeteckning fortsätter som en del av ett större projekt för att förnya personbeteckningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2021 11.52
Pressmeddelande

I lagstiftningsprojektet om ändring av personbeteckning har man utrett och berett lagändringar som gör det möjligt att byta personbeteckning på fler grunder än för närvarande. Projektet är en av de åtgärder som regeringen vidtagit till följd av dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo. Utkastet till regeringsproposition med förslag till lagändringar var på remiss från den 14 december 2020 till den 14 januari 2021. Enligt utkastet till regeringsproposition skulle ändringarna ha trätt i kraft den 1 juni 2021.

Nästan alla remissinstanser understödde propositionens mål att förbättra ställningen för dem som blivit offer för identitetsstöld. I utlåtandena konstaterades dock att det på grund av propositionens strama tidsplan inte har varit möjligt att i tillräcklig utsträckning bedöma alla konsekvenser av propositionen, i synnerhet konsekvenserna för samhällets informationsförsörjning. Personbeteckningen är en beteckning för identifiering av personer och en länk som förenar uppgifter som lagrats hos olika aktörer.

De konsekvenser och kostnader som lagändringarna medför för såväl medborgarna som alla aktörer som behandlar personbeteckningar ansågs vara oförutsägbara och potentiellt omfattande i förhållande till den eventuella nyttan. Ändring av personbeteckningen orsakar mycket besvär och kostnader för individen, och alla dessa går inte att förutse inom den föreslagna tidsplanen.

Många remissinstanser framhöll att lagändringarna förutsätter ändringar i informationssystemen, som å sin sida kräver en övergångstid. Flera myndigheter ansåg att propositionens tidsplan är omöjlig och att de behöver en längre övergångsperiod för att kunna göra ändringar i informationssystemen på ett sätt som tryggar verksamhetens kontinuitet utan störningar.

Beredning inom ramen för projektet för att förnya personbeteckningen

Utifrån remissvaren och tjänstemannabedömningarna har man konstaterat att de lagändringar som gäller ändring av personbeteckning inte kan sättas i kraft inom den tidsplan som ursprungligen föreslogs. De risker och problem som remissinstanserna tagit upp samt tidtabellen för ikraftträdandet av lagändringarna måste utredas ytterligare för att de totala verkningarna av propositionen ska kunna bedömas med den tillförlitlighet som krävs när det gäller lagstiftning.

Av ovan nämnda orsaker blir lagstiftningsprojektet om ändring av personbeteckning en del av ett större projekt för att förnya personbeteckningen. Projektets mandatperiod är 1.12.2020–31.12.2022. Konsekvensbedömningen fortsätter inom ramen för det större reformprojektet.

Syftet med reformprojektet är att förnya personbeteckningssystemet och utveckla den av staten garanterade identitetshanteringen. Ytterligare syften är att särskilt säkerställa att det finns tillräckligt med personbeteckningar, att slopa de nya beteckningarnas könsbundenhet, att göra det lättare för utlänningar att uträtta ärenden genom att utvidga kretsen av personer som beviljas personbeteckningar samt att styra sätten att behandla personbeteckningar och andra grundläggande personuppgifter i samhället. Ett mål är att minska behandlingen av personbeteckningar i samband med identifiering.

Även andra åtgärder framskrider

Regeringen beslutade också om andra åtgärder i samband med Vastaamo-dataintrånget. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bereder en e-tjänst med anvisningar och annan nyttig information exempelvis om hur man gör förbud mot hantering av sina personuppgifter och hur man ska agera om man misstänker att personuppgifterna har hamnat i orätta händer. 

Vid justitieministeriet inleds våren 2021 ett lagstiftningsprojekt där man ser över bestämmelserna om konsumentkrediter. Syftet med projektet är bland annat att bedöma hur verifieringen av identiteten kan utvidgas till att gälla alla avtal om konsumentkredit.

Utöver projektet för att förnya personbeteckningen fortsätter finansministeriet att genomföra projektet för att utveckla den digitala identiteten. Projektet syftar till att ge var och en som uträttar ärenden i samhällsproducerade tjänster lika förutsättningar och möjligheter att digitalt visa sådana uppgifter om sin identitet som myndigheten verifierat.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(a)vm.fi

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 530 023, sami.kivivasara(a)vm.fi