Hoppa till innehåll
Media

Henkilötunnuksen vaihtamista koskevien lakimuutosten valmistelua jatketaan osana laajempaa henkilötunnuksen uudistamisen hanketta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2021 11.52
Tiedote

Henkilötunnuksen muuttamista koskevassa hankkeessa on selvitetty ja valmisteltu lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistaisivat henkilötunnuksen muuttamisen nykyistä laajemmin perustein. Hanke on yksi hallituksen käynnistämistä Vastaamo-tietomurrosta johtuvista toimenpiteistä. Lakimuutoksia koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 14.12.2020–14.1.2021. Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan sääntely olisi tullut voimaan 1.6.2021.

Lähes kaikki lausunnonantajat pitivät hallituksen esityksen tavoitetta parantaa identiteettivarkauksien uhreiksi joutuneiden asemaa kannatettavana. Lausunnoissa kuitenkin todettiin, että esityksen nopean aikataulun johdosta kaikkia esityksen vaikutuksia, erityisesti vaikutuksia yhteiskunnan tietohuoltoon, ei ole ollut mahdollista arvioida riittävästi. Henkilötunnus toimii henkilön yksilöivänä tunnuksena ja eri tahoille tallennettuja tietoja toisiinsa yhdistävänä linkkinä.  

Lakimuutoksista aiheutuvia seurauksia ja kustannuksia sekä kansalaisille että kaikille niille toimijoille, jotka käsittelevät henkilötunnuksia, pidettiin ennalta-arvaamattomina ja potentiaalisesti mittavina mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn nähden. Henkilötunnuksen muuttaneelle henkilölle aiheutuisi paljon vaivaa ja kustannuksia, joita kaikkia ei ole mahdollista ennakoida ehdotetussa aikataulussa. 

Moni lausunnonantaja korosti lakimuutosten edellyttävän tietojärjestelmämuutoksia, jotka tarvitsevat siirtymäaikaa. Useat viranomaistahot pitivät esityksen aikataulua mahdottomana ja katsoivat tarvitsevansa pitemmän siirtymäajan, jotta toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden turvaavat tietojärjestelmämuutokset saataisiin tehtyä.

Valmistelu osaksi henkilötunnuksen uudistamisen hanketta

Lausuntopalautteen ja virkamiesarvioiden pohjalta on katsottu, että henkilötunnuksen muuttamista koskevia lakimuutoksia ei ole mahdollista saattaa voimaan alun perin ehdotetussa aikataulussa. Lausuntopalautteessa esiin nostettuja riskejä ja ongelmia sekä lakimuutosten voimaantuloaikataulua on edelleen selvitettävä, jotta esityksen kokonaisvaikutukset on mahdollista arvioida lainsäädännöltä edellytettävällä luotettavuudella. 

Edellä mainituista syistä henkilötunnuksen muuttamista koskeva hanke liitetään osaksi laajempaa henkilötunnuksen uudistamisen hanketta, jonka toimikausi on 1.12.2020–31.12.2022. Vaikutusarviointia jatketaan osana uudistamishanketta. 

Henkilötunnuksen uudistamisen hankkeen tarkoituksena on uudistaa henkilötunnusjärjestelmää ja kehittää valtion takaamaa identiteettiä. Hankkeessa huomioidaan erityisesti henkilötunnusten riittävyys, poistetaan uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus, sujuvoitetaan ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ohjataan henkilötunnuksen ja siihen liittyvien muiden ydinhenkilötietojen käyttötapoja yhteiskunnassa. Yhtenä tavoitteena on karsia henkilötunnuksen käyttö tunnistamistilanteissa.

Myös muut toimenpiteet etenevät

Hallitus päätti Vastaamo-tietomurron yhteydessä myös muista toimenpiteistä. Digi- ja väestötietovirastossa on valmisteilla sähköinen palvelu, joka opastaa omiin tietoihin liittyvien kieltojen tekemisessä sekä antaa muuta hyödyllistä tietoa, kuten kuinka toimia, jos epäilee henkilötietojensa joutuneen vääriin käsiin.

Oikeusministeriössä käynnistetään keväällä 2021 lainsäädäntöhanke kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn tarkistamiseksi. Hankkeessa on tarkoitus muun muassa arvioida, miten henkilöllisyyden todentaminen voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkien kuluttajaluottosopimusten tekemistä.

Henkilötunnuksen uudistamisen hankkeen lisäksi valtiovarainministeriössä jatketaan digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hanketta, jonka tavoitteena on luoda kaikille yhteiskunnan palveluissa asioiville yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet osoittaa viranomaisen vahvistamia tietoja henkilöllisyydestään digitaalisesti. 

Lisätietoja:

kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, p. 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi