Jouni Backman utreder organiseringen av magistraterna

Finansministeriet 6.7.2017 11.13
Pressmeddelande
Jouni Backman utreder organiseringen av magistraterna

Minister Vehviläinen har kallat äldre rådgivare Jouni Backman vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra till utredare av alternativen för organiseringen av magistraterna. Utredaren ska lämna sin rapport senast den 30 oktober 2017.

I Finland finns nio magistrater som är självständiga ämbetsverk. På Åland sköts magistratens uppgifter av Statens ämbetsverk på Åland.

Finansministeriet svarar för den strategiska handledningen av magistraterna. Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid regionsförvaltningsverket i Östra Finland svarar för utvecklingen och resultatstyrningen av magistraternas riksomfattande funktioner. Magistraterna är en del av revisionsenheten vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Verksamheten vid de nuvarande regionförvaltningsverken och även vid enheten för styrning av magistraterna upphör i samband med landskapsreformen. Syftet med utredningen är att bedöma olika alternativ för organiseringen av magistraterna samt att lägga fram ett förslag till en ny organisationsmodell.

I enlighet med riktlinjerna för statsminister Juha Sipiläs regering är principen när det gäller statens förvaltningsuppgifter nationell behörighet, även då uppgifterna kräver regional eller lokal närvaro. En annan princip för statens förvaltningsuppgifter är att man tillämpar nationellt enhetliga tillvägagångssätt och lösningar.

Många av magistraternas tjänster anknyter till förändringar i livssituationen. I magistraternas uppgifter ingår bl.a. hindersprövning, ärenden som gäller namnändringar och fastställelse av uppgifterna om delägarna i bouppteckningar. Det finns stora möjligheter att utveckla de digitala tjänsterna. 

Ytterligare information:

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 029 5530 141, helena.tarkka(at)vm.fi
Jouni Backman, utredare, tfn 040 588 2560, backmanjouni(at)gmail.com