FI SV

Fastighetsskattereformen

Hankkeen tunnuskuvaTaxeringsvärdena i fastighetbeskattningen bestäms separat för tomtmark och byggnader. Tomtmarkens taxeringsvärde härleds ur marknadspriser och byggnaders taxeringsvärde härleds ur byggnadstypiska genomsnittliga byggkostnader. Värderingssystemet baserar sig på massförfarande samt genom tillämpandet av försiktighetsprinciper och förenklingar. På detta vis blir systemet kostnadseffektivt. 

Studier som finansministeriet har beställt av experter på området visar att värderingssystemet i fastighetsbeskattningen bör förnyas eftersom taxeringsvärden för byggnader och tomtmark släpar efter utvecklingstakten för byggkostnader och marknadspriser. Vilka används som referenser för värderingen i fastighetbeskattningen. Marknadspriserna har utvecklats ojämnt över regionerna, detta måste beaktas i värderingen så att taxeringsvärdena reflekterar de värdeskillnaderna som råder i verkligheten. Dessutom varierar byggkostnader mellan olika delar i landet, vilket måste tas i hänsyn vid värderingen. Nya byggnadstyper bör också få ett motsvarande värderingssystem. 

Finansministeriet gav Lantmäteriverket i uppdrag att bygga upp ett nytt värderingssystem för tomtmarkens värdering i fastighetbeskattningen. Projektet startade i början av 2017 och fortsätter tillsvidare. Statistikcentralen fick i uppdrag att bygga upp ett nytt värderingssystem för byggnader i fastighetbeskattningen. Projektet sätter i gång januari 2018.

Reformen ökar fastighetbeskattningens likvärdighet och transparens

Syftet med projekten som finansministeriet startat är att producera ett överskådligt och tidsenligt värderingssystem som enkelt kan tillämpas i beskattningen. De nya värderingssystemen främjar rättvisa och genomskådlighet i fastighetsbeskattningen.

Lantmäteriverket producerar kartverk över priszoner som täcker hela landet. Dessa priszoner bildar underlaget för taxeringsvärdena. Priszoner för tomtmark genereras med hjälp av en ny och sofistikerad metod där man utnyttjar data över köpskillingar, fastighets- och terrängregister samt register över byggnader och lägenheter.

Lantmäteriverket bygger upp en tjänst öppen för allmänheten där man kan observera samt få en detaljerad beskrivning av värderingsgrunderna för fastställande av priszonerna. Lantmäterivärket kommer att upprätthålla värderingssystemet samt dokument och data över priszoner för markbotten.     

Statistikcentralen har ansvaret för förnyandet av värderingssystemet för byggnader. Statistikcentralen kommer att bygga upp ett nytt klassificeringssystem som används för att definiera byggnadens taxeringsvärde enligt region, byggnadstyp samt byggnadens ålder och area.

På Statistikcentralens webbplats presenteras värderingsgrunderna för olika typer av byggnader. Statistikcentralen ansvarar för upprätthållandet av det nya värderingssystemet och för kontinuerlig uppdatering av de genomsnittliga byggkostnaderna för fastställandet av taxeringsvärden.  

Nya värderingsmetoden tillämpas i 2020 års beskattning

Uppbyggandet av de nya värderingssystemen har nu satts i gång. Lantmäteriverket började projektet i början av 2017 och Statistikcentralen i början av 2018.

De nya värderingssystemen ska bli klara i slutet av 2019. De nya metoderna för värderingen kommer att tillämpas första gången vid 2020 års fastighetsbeskattning. De nya systemen utvecklas parallellt med Skatteförvaltningens datasystemreform Valmis-projektet.

Aktuellt

Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider (pressmeddelande 11.12.2017)

Presentationsmaterialet från seminariet (11.12.2017, på finska)

Inspelning av seminariet (11.12.2017, på finska)

Noggrannare värdering av mark vid fastighetsbeskattningen (pressmeddelande 19.6.2017)

Faktablad: Fastighetsbeskattningen förnyas år 2020 (19.6.2017, på finska)

Presentationsmaterialet från infotillställningen (19.6.2017, på finska)

Presentationsmaterialet från seminariet (19.6.2017, på finska)

Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020 (pressmeddelande 8.5.2017)

Ytterligare information

Du kan bekanta dig med projektets dokument på projeksidorna:

Projektet för skapandet av nya priszoner för fastighetsbeskattningen (på finska)

Projektet för skapandet av ett nytt värderingssystem för byggnader i fastighetbeskattningen (på finska)

Information om det nuvarande fastighetsskattesystemet

Finansråd Elina Pylkkänen, elina.pylkkanen(at)vm.fi, puh. 02955 30254