Hallituksen kärkihankeServicemodellen med ett enda serviceställe

Servicemodellen med ett enda serviceställe avser en ur kundperspektiv enhetlig serviceupplevelse där användaren inte besväras med onödiga informationsbegäran. Tanken är att myndigheterna på ett skarvlöst och mångsidigt sätt kan utnyttja information de redan har till sitt förfogande. Dessa förutsättningar skapas inom projektet för gemensam information, och genom allmän lagstiftning som gäller informationsförvaltning.

Projektet för en servicemodell med gemensam information fokuserar på utnyttjandet av gemensam information som redan existerar och på gemensamma informationsmiljöer, inte så mycket på användargränssnitt eller kundserviceställen.

Ur medborgarperspektiv innebär modellen för gemensam information smidigare ärendehantering, tjänster som på ett bättre sätt anpassats till behoven samt kontinuerligt utvecklade och förbättrade tjänster. Samtidigt ser man till att informations- och dataskyddet hålls på en god nivå. Det blir också lättare för företagen att kommunicera med myndigheterna. Myndigheterna kan å sin sida effektivisera sin verksamhet och utöka servicens verkningsfullhet.

Servicemodellen förutsätter framför allt effektivisering av informationshanteringen, gemensamma och enhetliga handlingssätt och informationsinnehåll. Information utväxlas mellan myndigheter som behöver den och myndigheterna kan förädla information och förståelse av datamaterialet. Förädlad information kan utnyttjas om stöd för ledandet. Öppenheten förbättrar informationens kvalitet och användbarhet ytterligare.  

 

Informationsförvaltningslagstiftningen

Digitaliseringen av den offentliga ekonomin och en omfattande förändring av handlingssätten framskrider aldrig utan lagstiftningsändringar och avveckling av onödig reglering.

Servicemodellen med ett enda serviceställe förutsätter en tydlig lagstiftningshelhet. Målet med den nya allmänna lagen är att säkerställa god informationshantering hos myndigheterna under informationens hela livscykel. Dessutom bör man göra det möjligt att på ett mångsidigt sätt utnyttja den offentliga förvaltningens datalager såväl i pappers- som i elektronisk format i maskinellt läsbar form, smidig och säker överföring av elektronisk information myndigheter emellan, automatisering av processer och baserandet av beslutsfattandet på högklassig information som erhålls i rätt tid. Myndigheternas datalager bör användas på ett enhetligt sätt, dvs. lagligt, pålitligt och omsorgsfullt inom hela den offentliga förvaltningen, hela vägen till den digitala arkiveringen. Avsikten är att myndigheterna skulle få en lagstadgad skyldighet att se till att underleverantörerna också iakttar god informationshanteringssed.

Den nya informationshanteringslagen bereddes preliminärt redan 2015 i samarbete av JM, FM och UKM. Enligt lagutkastet ska offentlighetslagens bestämmelser om informationshanteringen och datasäkerheten införas i den allmänna lagen, och dessutom ska informationsförvaltningslagen och arkivlagen upphävas. Myndigheterna ska enligt utkastet vara skyldiga att sörja för god informationshantering under informationens hela livscykel.