Tillgänglighetsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2012) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016. Direktivet innehåller bestämmelser om minimikraven för tillgängligheten i fråga om offentliga myndigheters webbtjänster samt om tillsynen över att tillgängligheten förverkligas.

 

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att garantera jämställdheten i ett digitalt samhälle. Målet med direktivet är att:

 • främja var och ens möjligheter att agera fullvärdigt i ett digitalt samhälle
 • skapa enhetliga minimikrav för tillgängligheten hos offentliga myndigheters webbtjänster
 • förbättra den digitala servicens kvalitet.

Syfte och tillämpningsområde
Tekniska krav
Tillsyn
Tillgänglighetsutlåtande
Ikraftträdande
Nationellt genomförande

Syfte och tillämpningsområde

Direktivets syfte och tillämpningsområde består av tre delområden:

 • Organisationerna inom tillämpningsområdet
 • Webbtjänsterna och mobilapplikationerna inom tillämpningsområdet
 • Innehållen inom tillämpningsområdet

Tekniska krav

En tillgänglig webbtjänst ska enligt tillgänglighetsdirektivet uppfylla kraven som ställs av harmoniserade standarder. Ifall referensinformationen om de harmoniserade standarderna inte publicerats före den 23 december 2018 utgörs miniminivån av beskrivningarna kap. 9, 10 och 11 i den europeiska standarden EN 301 549 v1.1.2 (2015-04). Kraven gäller åtgärder som förbättrar webbtjänsternas

 • upptäckbarhet
 • hanterbarhet
 • begriplighet
 • funktionssäkerhet

Tillsyn

Medlemsländerna ska övervaka iakttagandet av direktivet och rapportera åt kommissionen om åtgärder som vidtagits. Myndigheterna som sköter tillsynen och rapporteringen ska meddelas åt kommissionen senast den 23 september 2018.

Kommissionen utfärdar verkställighetsbestämmelserna om tillsynsmetoden före den 23 december 2018. Tillsynsmetoden bör vara öppen, överförbar, jämförbar, reproducerbar och lättanvänd. Den ska innehålla följande:

 • Regelbunden tillsyn samt stickprov av webbplatser och mobilapplikationer som övervakas
 • På webbplatsnivå, stickprov av webbplatser och innehållet på dessa webbplatser
 • På mobilapplikationsnivå, det innehåll som ska kontrolleras, med beaktande av tidpunkten för när applikationen först släpptes ut och senare uppdateringar av funktioner
 • En beskrivning av hur överensstämmelse eller bristande överensstämmelse med tillgänglighetskraven ska påvisas i tillräcklig grad
 • om brister konstateras, en mekanism för att tillhandahålla data och information om överensstämmelsen med tillgänglighetskraven i ett format som de offentliga myndigheterna kan använda för att rätta till bristerna, samt
 • lämpliga arrangemang, inklusive vid behov exempel och riktlinjer, för automatiska och manuella kontroller samt användbarhetskontroller, i kombination med en beskrivning av hur stickprov bör utföras på ett sätt som överensstämmer med periodiciteten för övervakningen och rapporteringen.

Tillgänglighetsutlåtande

Webbtjänsterna som omfattas av tillämpningsområdet ska inkludera ett tillgänglighetsutlåtande. Kommissionen fastslår hur utlåtandet ska se ut. Det ska innehålla:

 • En uppräkning av de delar av innehållet som inte är tillgängliga, och orsakerna till det, samt vid behov alternativen som tillhandahålls
 • En kommentarsfunktion och en länk till den, så att vem som helst kan underrätta den ansvariga organisationen om att webbplatsen eller mobilapplikationen inte överensstämmer med de lagstadgade tillgänglighetskraven och begära ut utesluten information.
 • En länk till det uppföljningsförfarande som kan åberopas i händelse av ett otillfredsställande svar på meddelandet eller begäran

Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter på ett tillfredställande sätt besvarar detta meddelande eller denna begäran inom en rimlig tidsperiod.

Ikraftträdande

Det nationella ikraftträdandet av tillgänglighetsdirektivet kräver vissa nödvändiga lagstiftningsändringar och administrativa beslut. De nationella besluten bör fattas före den 23 september 2018.

Kraven i direktivet tillämpas enligt följande:

 • Webbtjänster som publiceras efter den 23 september 2018 (=nya webbtjänster) ska överensstämma med direktivet senast den 23 september 2019
 • Webbtjänster som publicerats före den 23 september 2018 (=gamla webbtjänster) ska överensstämma med direktivet från och med den 23 september 2020
 • Mobilapplikationerna ska överensstämma med direktivet från och med den 23 juni 2021
 • Sådana innehåll i extranet och intranet som publicerats före den 23 september 2019 ska överensstämma med direktivet efter att ge genomgått en grundlig översyn.

Nationella genomförandet

Finansministeriet svarar för det nationella genomförandet av direktivet. Arbetsgruppen för genomförandet tillsattes den 31 januari 2017.

Information om arbetsgruppen på projektsidan (på finska)

Arbetsgruppens arbetsmaterial finns på Innokylä-tjänsten (på finska)

Planera för alla -principen

Tillgängligheten är en väsentlig del av planera för alla -principen. Målet är att garantera alla användare likvärdiga möjligheter för att använda tjänster oberoende av användarens hörsel- eller synförmåga, motoriska svårigheter eller andra funktionshinder. Tillgängliga webbtjänster anpassar sig till olika användarbehov och olika användare. Olika användare och användningssituationer samt olika terminalutrustningar bör tas i beaktande redan i planeringsskedet.

Webbtjänsternas tillgänglighet spelar en väsentlig roll med tanke på digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster och webbtjänsternas kvalitet. Alla har nytta av att tjänsterna planeras så tillgängliga som möjligt.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Markus Rahkola, tfn 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi

OBS. Den finskspråkiga versionen av sidan har uppdaterats. Översättningen till svenska är på gång. Sidan uppdateras snarast möjligt.