Tillgänglighet

Tillgängliga digitala tjänster är till fördel för alla användare. Främjandet av tillgänglighet är en väsentlig del av digitaliseringen av offentliga sektorns tjänster. (OBS. Denna sida är ännu inte uppdaterad enligt den finskspråkiga sidan. Uppdateringen äger rum snarast möjligt. Vi beklagar situationen.)

Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (länk) trädde i kraft den 22 december 2016. I tillgänglighetsdirektivet föreskrivs om miniminivån för den offentliga sektorns nättjänster samt metoder för övervakning av tillgängligheten.

Tillgänglighetsdirektivets mål är att

 • främja var och ens möjligheter att agera fullvärdigt i ett digitalt samhälle
 • skapa enhetliga minimikrav för tillgängligheten av den offentliga sektorns digitala tjänster i hela Europa
 • förbättra de digitala tjänsternas kvalitet
 • förbättra Europeiska unionens inre marknad för genomförandet av tillgänglighetskraven.

​Finansministeriet ansvarar för att genomföra tillgänglighetsdirektivet på nationell nivå. Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster är på remiss fram till den 1 mars 2018. Utöver tillgänglighetskraven innehåller lagförslaget en förpliktelse för den offentliga förvaltningen att tillhandahålla sina kunder möjligheten att elektroniskt uträtta ärenden och kommunicera med myndigheterna.

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet gäller digitala tjänster, medan fysisk tillgänglighet gäller den fysiska världen. Tillgänglighet avser att webbplatser och mobila applikationer samt deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem.

För att genomföra tillgängligheten ska i planeringen av digitala tjänster tillämpas sådana praxis, tekniker och metoder som säkerställer att tjänsterna kan användas på olika terminaler och olika hjälpmedel. Tillgängligheten ska således tas i beaktande redan vid upphandling  av tjänsten.

Tillgänglighet är en väsentlig del av principen planera för alla, som innebär att de olika användarna och deras behov ska tas i beaktande redan i det skede då tjänsten planeras. På detta vis strävar man efter att trygga lika möjligheter för alla användare att använda digitala tjänster oavsett hörsel- eller synskada, motoriska svårigheter eller annan funktionsnedsättning.

Vem gäller tillgänglighetskraven?

Tillgänglighetsdirektivets tillämpas på webbplatser och mobila applikationer för den offentliga sektorn och organisationer som handhar offentliga förvaltningsuppgifter samt på nästan allt innehåll i dessa.  

Tillgänglighetskraven gäller följande:

 • statliga myndigheter och affärsverk (t.ex. ministerier och ämbetsverk)
 • kommunala myndigheter, inklusive affärsverk och skolor
 • en del av riksdagens ämbetsverk och republikens presidents kansli
 • offentligrättsliga sammanslutningar (såsom FRK, studentkårer och skogsvårdsföreningar)
 • självständiga offentligrättsliga anstalter (t.ex. FPA)
 • universitet som avses i universitetslagen (558/2009)
 • yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014)
 • ortodoxa kyrkan och ortodoxa församlingar
 • bolag som handhar lagstadgade uppgifter (t.ex. besiktningskontor, pensions- och olycksfallsförsäkringsbolag).

I lagutkastet föreslås det att tillgänglighetskraven även gäller följande:

 • offentligrättsliga inrättningar
 • företag inom finanssektor när det gäller grundläggande banktjänster
 • digitala tjänster som används för identifiera tillhandahållare av tjänster för stark elektronisk autentisering – kraven gäller inte det egentliga autentiseringsverktygets fysiska tillgänglighet
 • organisationer inom tredje sektorn som erhåller offentligt stöd för att producera webbplatser – kraven gäller inte så kallat allmänt understöd som organisationerna erhåller.

Tillämpningen av tillgänglighetskraven på evangelisk-lutherska kyrkan föreskrivs separat. I detta skede omfattar inte kraven heller myndigheter på landskapsnivå, eftersom landskapsreformen fortfarande pågår och det saknas allmän lagstiftning om landskapen.

 

Genomförs enligt gradvis tidtabell

Den nationella lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet träder i kraft uppskattningsvis den 1 september 2018. Tillgänglighetskraven tillämpas enligt följande:

 • Tjänster och webbplatser som publicerats EFTER den 23 september 2018 ska överensstämma med tillgänglighetskraven senast den 23 september 2019.
 • Tjänster och webbplatser som publicerats FÖRE den 23 september 2018 ska överensstämma med tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020.
 • MOBILA APPLIKATIONER ska överensstämma med kraven senast den 23 juni 2021.
 • INTRA- OCH EXTRANÄT (andra än de som används på arbetsplatser) ska överensstämma med tillgänglighetskraven i samma tidtabell som andra digitala tjänster. 

Undantag

Tillgänglighetskraven tillämpas inte

 • då den digitala tjänsten planeras och används tillfälligt eller på försök i en begränsad grupp i samband med småbarnspedagogiken, undervisningen eller utbildningen, till exempel som i elevernas övningsarbete
 • då en myndighet eller en tjänsteleverantör tillhandahåller en direktuppspelning på en webbplats eller i en mobilapplikation, till exempel ett möte eller ett evenemang. Om detta publiceras som en inspelning på nätet efter den 23 september 2020, ska innehållet överensstämma med tillgänglighetskraven.
 • i någon del på nätkartor och kartinnehåll, om den väsentliga informationen i kartor som är avsedda för navigeringsbruk finns tillgänglig i digital form.
 • digitala tjänster som tillhandahålls av Rundradion
 • uttryck av verk i kulturarvssamlingar som inte kan göras helt tillgängliga
 • filformat av kontorsprogram, som har publicerats före den 23 september 2018, om inte användaren behöver innehållet i dessa filer för aktiva administrativa processer. Gäller till exempel PDF-filer, Microsoft Office- och motsvarande filer med öppen källkod.
 • på innehållet i webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av tredje parter och som inte finansieras, utvecklas eller övervakas av en myndighet eller en tjänsteleverantör. Detta inbegriper till exempel input från sociala medietjänster som bäddats in i webbplatser.

Tekniska krav för organisationer

Tillgänglighetskraven på digitala tjänster gäller upptäckbarhet, hanterbarhet, begriplighet och funktionssäkerhet.

 • Miniminivån för tillgänglighet som avses i tillgänglighetsdirektivet fastställs utifrån kap. 9, 10 och 11 i den europeiska standarden EN 301 549 v1.1.2 (2015-04).
 • I praktiken bygger de tekniska kraven i tillämpliga delar på nivå enligt tillgänglighetskriterierna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0.).
 • Om Europeiska unionen inte har före den 23 december  2018 publicerat referensuppgifter för de harmoniserade standarderna, som innehåller tillgänglighetskrav för mobila applikationer, kompletterar kommissionen den europeiska tillgänglighetsstandarden genom en genomförandeakt. Den innehåller tillgänglighetskrav för mobila applikationer.
 • Genomförandet av tillgänglighet medför inte en oskälig belastning på organisationerna. Huruvida belastningen är oskälig bedöms utifrån organisationens storlek, resurser och karaktär, tjänstens användningsfrekvens och längd, kostnaderna och fördelarna som tjänstens tillgänglighet med särskilt personer med funktionsnedsättning. Organisationerna ska motivera tillämpning av oskälig belastning i tillgänglighetsutlåtandet (se nedan).

Tillgänglighetsutlåtande synligt i tjänsten

Tillgänglighetsdirektivet förutsätter att det i den offentliga sektorns digitala tjänster finns ett tillgänglighetsutlåtande enligt ovan nämnda gradering. Kommissionen utfärdar en detaljerad modell av tillgänglighetsutlåtandet under 2018. Av utlåtandet ska framgå

·     vilka delar av innehållet inte är tillgängliga och varför, samt information om eventuella tillgängliga alternativ som finns att tillgå (tillämpning av oskälig belastning)

·     på vilket sätt vem som helst kan meddela organisationen att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven, och begära uppgifter som är väsentliga för att utreda eller genomföra personens intressen, rättigheter eller skyldigheter i en tillgänglig form (organisationens kontaktinformation i frågor gällande tillgänglighet)

·     förfarande som kunden kan ty sig till om han eller hon är missnöjd med svaret på sin anmälan eller begäran (rättsskyddsmetoder i fråga om tillgänglighet).

Tillsyn

Tillgänglighetsdirektivet förutsätter att medlemsstaterna övervakar genomförandet av direktivet samt rapporterar för kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att göra den offentliga sektorns digitala tjänster tillgängliga.

Rätten att anföra besvär och klagomål över tillgänglighet träder gradvis i kraft från och med den 23 september 2019 (se tidtabell nedan). Tillgänglighetsbesvär kan göras hos tjänsteleverantören över förbrytelser mot tillgänglighetskraven.  Tillgänglighetsklagomål kan anföras om man är missnöjd med sitt svar eller svarets tidtabell. Klagomål görs hos tillsynsmyndigheten. 

I Finlands ansvarar Regionförvaltningsverket i Södra Finland för tillgänglighetstillsynen från och med den 1 september 2018. Tillsynsansvaret överför till statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova när den inleder sin verksamhet i början av 2020.

Mer information

Webbplatser

Handböcker

Videor