FI SV

EU och internationella samarbetet

Informationsförvaltningsmyndigheterna inom Finlands offentliga förvaltning har som mål att påverka ärenden inom det egna verksamhetsområdet i internationellt samarbete, och att aktivt utnyttja information som olika internationella organisationer insamlat, liksom även andra länders erfarenheter från utvecklandet av den egna informationsförvaltningen, dess interoperabilitet och digitala tjänster. I det internationella samarbetet prioriteras EU, OECD och de nordiska länderna.

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion som är verksam vid finansministeriet deltar i ca 30 EU-, eller andra internationella program, projekt och arbetsgrupper. Funktionen deltar i och rapporterar om internationella jämförelser om olika länders digitala förvaltning och distribueringen av bästa praxis.

EU bereder för tillfället lagstiftningsändringar som kommer att påverka Finlands nationella handlingssätt och praxis inom informationsförvaltningen. Dessa är bl.a. direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det s.k. PSI direktivet) och förnyandet av upphandlingsdirektivet samt beredningen av direktivet om elektronisk fakturering inom den offentliga förvaltningen. EU har också utarbetat förslag till förordningar om både digital identifiering och dataskydd. De skulle i egenskap av förordningar genast träda i kraft även på nationell nivå. De har en betydande inverkan på verkställandet av olika projekt. Finland försöker påverka innehållet i både förordningarna och i direktivet i enlighet med riktlinjerna som antagits av riksdagen. I EU pågår dessutom flera samarbetsprojekt som gäller digital förvaltning och som bör tas i beaktande i de nationella besluten.

Internationellt informations- och erfarenhetsutbyte förekommer med OECD och dess medlemsländer i fråga om utvecklandet av digital förvaltning och utmaningar i anslutning till den. Tillsammans med andra Nordiska länder eftersträvas gemensamma uppfattningar och nätverksbildning inom informationsförvaltningsområdet. Med FN samarbetar man inom området för utveckling av digital förvaltning, och i synnerhet gällande FN:s utvärdering av den digitala förvaltningen i olika länder som utförs vartannat år. Målet är att Finlands digitala förvaltning även i fortsättningen skulle befinna sig i täten i internationell jämförelse.

Flera projekt som främjar den inre marknaden och rörligheten och som finansieras av Europeiska unionen (Large Scale Pilot) har pågått. Som exempel kan nämnas t.ex. PEPPOL (upphandlingen), STORK (identifiering), SPOCS (tjänstedirektivet) och epSOS (hälsovården). Finland har deltagit under finansministeriets ledning i de två förstnämnda.

Ytterligare information

Electronic Simple European Network Services (eSENS)

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

Europeiska komissionen: Riktmärkesrapporten om e-förvaltning

Global Information Technology Report (2014)

Interoperability Solutions for European Public Afministration (ISA)

Working Party on Information Security and Privacy (WPISP)

Leading the way in eGovernment development Konferens

Tal: Minister Henna Virkkunen (på engelska)

Tal: Paul Timmers (på engelska)

Presentationer (den 29 maj 2013) (på engelska)

Presentationer (den 30 maj 2013) (på engelska)

Sammandrag (på engelska)

Fotografier

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Juhani Korhonen
tfn. 02955 30234
förnamn.efternamn@vm.fi