FI SV

Världsbanken

Världsbanksgruppen

Med Världsbanken avses Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) och Internationella utvecklingsfonden, IDA (International Development Association). I Världsbankgruppen ingår dessutom internationella finansieringsbolaget IFC (International Finance Corporation), som även finansierar den privata sektorn, investeringsgarantiorganet MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) och internationella centret för biläggande av investeringstvister  ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Världsbanksgruppens huvudkontor finns i Washington D.C. i USA.

Världsbankens mål är att minska fattigdomen och främja global hållbar utveckling. Världsbanken lånar ut till medlemsländernas sociala och strukturella reformer, är rådgivare till regeringar, ger teknisk hjälp i olika typer av projekt och är samarbetspartner tillsammans med den privata sektor och andra internationella organisationer och finansiella institutioner. Trots att Världsbankens mandat inte är politiskt utan ekonomiskt vill banken även främja god samhällsstyrning och bekämpning av korruption i medlemsländerna. Världsbanken fokuserar i ökande grad på verksamhetens effekter, effektivitet, öppenhet och mätning av resultat samt delar kunskap och samarbetar med breda medborgargrupper.

Prioriteringar

I Världsbankens verksamhet betonas åtgärder som bidrar till minskad fattigdom och uppfyllelse av FN:s millenniemål i utvecklingsländerna.

Världsbankens mål är att projekten ska beakta såväl makroekonomiska och finansiella som strukturella, sociala och humanitära utvecklingsaspekter. Mycket uppmärksamhet ägnas åt mätning och uppföljning av dessa utvecklingsdimensioner. Världsbanken utvecklar kontinuerligt sektorsprogram för bl.a. hälsovård, utbildning, miljö och energi.

Världsbanken har strävat efter att förnya sig och reformera verksamheten utifrån ändrade behov och förändringar i världsekonomin: att även låna till andra projekt än återuppbyggnad samt i och med ny praxis för öppenhet och transparens tillhandahålla beprövade lösningar för konkreta utvecklingsutmaningar.

Förvaltning och beslutsfattande

Guvernörsstyrelsen

Varje medlemsland (totalt 188 länder) har en representant i Världsbankens guvernörsstyrelse (Board of Governors), som är bankens högsta beslutande organ. Guvernörsstyrelsen möts en gång om året för ett ordinarie årsmöte, som hålls tillsammans med Internationella valutafonden (IMF).

I Finland har finansministeriet huvudansvaret för världsbanksärenden och Finlands representant i guvernörsstyrelsen är finansminister Petteri Orpo. Suppleant är utvecklings- och utrikeshandelsminister Kai Mykkänen.

Exekutivstyrelsen

Guvernörsstyrelsen har delegerat merparten av sina uppgifter till bankens exekutivstyrelse, som i nuläget har 25 medlemmar (exekutivdirektörer). Norden och Baltikum utgör en valkrets som har en gemensam representant i exekutivstyrelsen. Den nordisk-baltiska gruppens sammanlagda kapital utgör cirka 3 %, varav Finland står för 0,50 procentenheter.

Exekutivstyrelsens beslut fattas nästan utan undantag enligt konsensusprincipen. Den beslutar om bankens policy, förvaltningsfrågor, bankens sektors- och landsspecifika utvecklingsstrategier samt enskilda projekt. Exekutivstyrelsens ordförande är världsbankschefen (President). Världsbankschef fr.om. 1.7.2012 är amerikanen Jim Yong Kim.

I exekutivstyrelsen representeras den nordisk-baltiska gruppen för närvarande av Susan Ulbaek från Danmark. Suppleant är Martin Poder från Estland. Finlands representant och rådgivare till exekutivdirektören vid nordisk-baltiska kontoret är Arto Eno.

Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén bildades 1974 och är en gemensam kommitté för Världsbanken och Internationella valutafonden. Den ska bevaka det allmänna läget i världsekonomin och framförallt kapitalflödet från industriländerna till utvecklingsländerna. Utvecklingskommittén består av 25 ministrar som representerar varsin valkrets. Kommittén är inte ett beslutsorgan, men kan i gemensamma deklarationer ge råd till medlemsländerna och Världsbanksgruppens institutioner. De senaste åren har kommitténs agenda framförallt handlat om

•Världsbankens strategiska riktlinjer inkl.

•översyn av rösträtt och förvaltning

•uppföljning av millenniemålen

•kapitalläget

•klimatfinansiering och

•aktuella teman i utvecklingsrapporter (bl.a. främja jämställdhet, skapa arbetstillfällen).

Inom den nordisk-baltiska valkretsen roterar medlemskapet i kommittén årligen.

Kontakperson för webbsidan: Tuuli Juurikkala, Miia Jaakkola, Jussi Lehmusvaara

fornamn.efternamn@vm.fi

Mer information:

Världsbankens internetsidor

Nordisk-baltiska valkretsens skriftliga ställningstagande i Utvecklingskommittén, hösten 2015

Utvecklingskommitténs kommuniké, hösten 2015

Nordisk-baltiska valkretsens anförande under årsmötet 2015

Nordisk-baltiska valkretskontorets årsrapport 2014

Parlamentets samarbete med Världsbanksinstitutet