FI SV EN

Skatteavtal

Finansministeriet bereder de skattefördrag som binder Finland. Fördragen inkluderar bland annat inkomstskatteavtal, arvs- och gåvoskatteavtal, avtal om informationsutbyte samt om myndighetshandräckning. Initiativet till avtalsförhandlingar kan komma antingen direkt eller indirekt från näringslivet eller enskilda företag.

Beskattningsrätten mellan avtalsstaterna definieras genom inkomstskatteavtalen samt arvs- och gåvoskatteavtalen. Finlands primära avsikt är att eliminera dubbelbeskattning. Det sekundära målet är att förverkliga enkel beskattning. Den nationella lagstiftningen definierar omfattningen av Finlands beskattningsrätt, men skatteavtalen kan inskränka på den beskattningsrätt som baserar sig på nationell lagstiftning.

Genom avtal om informationsutbyte kommer man överens om utbyte av beskattningsinformation mellan avtalsstaternas myndigheter, så att myndigheterna får den information som behövs för den nationella beskattningen. I handräckningsavtal överenskoms dessutom om indrivning av skatter, tillkännagivande av skattehandlingar, synkroniserade skattegranskningar och delaktighet i skattegranskningar i andra stater.

Finlands skatteavtalssituation 6.9.2016

Officiella versioner av avtalen finns i Finlands författningsförsamlings fördragsserie. Avtalen finns i elektronisk form i Statens författningsdatabas Finlex under statsfördragen och hittas med hjälp av fördragsserienumret i författningssamlingen (t.ex. 84/1997).

Skatteavtal

Skatteavtal mellan Finland och Tyskland 19.2.2016
Avtal mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Abkommen zwischen der Republik Finnland und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

Skatteavtal mellan Finland och Spanien, regeringens proposition 11.2.2016
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen