Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkastet till en regeringsproposition om ändring av kommunallagen på remiss

Finansministeriet
9.6.2016 13.25
Pressmeddelande

Finansministeriet bereder en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen. Propositionsutkastet som sändes på remiss den 9 juni innehåller en lag med bestämmelser om utredningsförfarandet i fråga om kommuner som har exceptionella förvaltningsmässiga svårigheter.

Utkastet innehåller även noggrannare bestämmelser om kommunens skyldighet att avstänga en förtroendevald från uppdraget samt om ordnandet av förvaltningen under exceptionella omständigheter. Finansministeriet föreslås i fortsättningen ha rätt att tillsätta en utredare eller en utredningsgrupp med uppdraget att utreda de åtgärder som kommunen borde vidta för att avklara de exceptionella svårigheterna. Ministeriet föreslås i sista hand ha rätt att beordra en kommun att ändra uppenbart lagstridiga beslut eller förfaringssätt så att de uppfyller de lagstadgade kraven.

En kommun ges enligt utkastet under vissa villkor rätt att avstänga en förtroendevald från ett uppdrag. Finansministeriet föreslås ha rätt att efter en utredning avstänga en förtroendevald från uppgiften ifall kommunen inte fattat beslutet.

Remisstiden löper ut den 6 september. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2017.

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringsproposition (på finska)
Lag om ändring av kommunallagen


Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 30079, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Kommunärenden