Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Mervärdesskattesatsen för el föreslås bli sänkt och persontransporter befriade från skatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2022 15.29
Pressmeddelande

Regeringen föreslår temporära ändringar i mervärdesskattelagen. Den mervärdesskattesats som tillämpas på el föreslås bli sänkt från 24 procent till 10 procent. Inhemska persontransporter föreslås dessutom vara befriade från skatt, så att befrielsen omfattar rätt att dra av skatt på anskaffningar. Syftet med den regeringsproposition som sänds på remiss är att kompensera i synnerhet för de kostnader som den kraftiga prisstegringen på el orsakar och att förbättra hushållens köpkraft under den kraftiga inflationen.

Riktlinjerna för de förslag som gäller mervärdesskattelagen drogs upp vid de förhandlingar om budgetpropositionen för 2023 som statsminister Sanna Marins regering förde i början av september.  

Mervärdesskattesatsen på el föreslås bli sänkt till 10 procent från början av december i år till slutet av april nästa år. Sänkningen av mervärdesskattesatsen ska endast gälla försäljningen av el. På elöverföring och tillhandahållande av tillträde till elnätet tillämpas fortfarande den allmänna mervärdesskattesatsen på 24 procent. Också den mervärdesskatt som betalas på elskatten bestäms fortfarande enligt den allmänna skattesatsen.

Inhemska persontransporter ska dessutom i stället för den nuvarande skattesatsen på 10 procent omfattas av en nollskattesats från och med ingången av nästa år ända till slutet av april. Nollskattesatsen ska tillämpas på alla för närvarande skattepliktiga persontransporttjänster, till exempel tåg-, buss-, taxi-, flygplans- och fartygstransporter. 

Förslaget beräknas minska statens skatteintäkter med 350 miljoner euro 2023.

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2022 och gälla till och med den 30 april 2023. Den ändring som gäller persontransporter föreslås dock träda i kraft först vid ingången av 2023. Genom tidsbegränsningen eftersträvas en sänkning av kostnaderna under den kallaste perioden av året, då hushållens elförbrukning är som högst på grund av uppvärmningsbehovet, liksom även en förbättring av köpkraften tack vare effektivt inriktade åtgärder. 

Finansministeriet sände förslagen på remiss fredagen den 9 september. Remisstiden går ut den 20 september. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Avsikten är att regeringen lämnar propositionen till riksdagen under höstsessionen 2022.

Mer information:
Suvi Anttila, regeringsråd, tfn 029 553 0201, suvi.anttila(at)gov.fi
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530238, marja.niiranen(at)gov.fi
Miika Grönholm, finansexpert, tfn 0295530599, miika.gronholm(at)gov.fi