Hoppa till innehåll
Media

Regeringen stöder kommunerna med ca 1,4 miljarder euro i den fjärde tilläggsbudgeten

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 22.33 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 12.37
Pressmeddelande

Regeringen anvisar kommunerna ett omfattande stödpaket i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Syftet är att trygga kommunernas förutsättningar för att ordna basservice och att minska de ekonomiska utmaningar som följer av undantagsförhållandena.

Kommunerna är olika, och krisen drabbar kommuner på olika sätt. Kommunernas ekonomiska situationer varierar också stort. Därför består stödhelheten till kommunerna av olika åtgärder. De föreslagna åtgärderna är tidsbegränsade.

Finansministeriet följer noga hur undantagssituationen och den kommunala ekonomin utvecklas för att man senare ska kunna besluta om eventuella kompletterande stödåtgärder. I samband med utvärderingen av coronastödpaketet bedömer regeringen också kommunernas och den kommunala ekonomins framtidsutsikter liksom även bland annat kommunernas uppgifter och skyldigheter som helhet.

Kommunernas stödpaket består av flera olika åtgärder

Regeringen föreslår att kommunerna ska få en större del av intäkterna från samfundsskatten i år än vanligt. Kommunernas andel föreslås undantagsvis vara 42,13 procent av avkastningen, medan den normalt är 32,13 procent. Statens utdelning minskar på motsvarande sätt med 10 procentenheter till 57,87 procent.

Ändringen ökar kommunernas intäkter från samfundsskatten med sammanlagt 520 miljoner euro, varav 410 miljoner euro inflyter i år och resten under de följande åren.

Tilläggsbudgetpropositionen inkluderar också ett statsbidrag på 200 miljoner euro till sjukvårdsdistrikten. Statsbidraget används för att kompensera för kostnaderna för behandling av coronapatienter och för beredskap inför pandemin samt sjukvårdsdistriktens eventuella underskott.

Statsandelen för basservice föreslås bli utökad med 550 miljoner euro, varav en tredjedel ska fördelas jämnt per invånare och två tredjedelar på basis av de utdelningsandelar som tillämpas vid redovisningen av kommunalskatten i år.

Dessutom föreslås tjänster som stöder barns, ungas och familjers välfärd få ett tillägg på 112 miljoner euro i statsandelen för basservice. För att säkerställa att tjänsterna för äldre fungerar föreslås ett tillägg på 60 miljoner euro.

Statsunderstöden för främjande av digitaliseringen i kommunerna minskas med 30 miljoner euro. Beloppet överförs till statsandelen för basservice.

För höjning av statsandelen enligt prövning föreslås ett tillägg på 50 miljoner euro. I den ordinarie budgeten för 2020 har det reserverats 10 miljoner euro för ändamålet, vilket innebär att sammanlagt 60 miljoner euro står till förfogande för statsandelar enligt prövning. Kommunen kan på ansökan få en höjning av statsandelen, om kommunen på grund av exceptionella eller tillfälliga ekonomiska svårigheter behöver tilläggsstöd.

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller också flera andra förslag som påverkar kommunerna och som lindrar effekterna av coronakrisen eller stöder den ekonomiska tillväxten.

Coronaskyddsutrustning inom social- och hälsovården befrias från mervärdesskatt

Regeringen föreslår att försäljningen av nödvändig coronaskyddsutrustning till aktörer inom social- och hälsovården befrias temporärt från mervärdesskatt till vissa delar. Undantaget gäller 30.1 –31.7. Skattefriheten ska gälla skyddsutrustning som används vid förhindrande av coronaepidemin samt testning och behandling av patienter.

Regeringen bereder sig på eventuella finansieringsbehov i fråga om insättningsgarantifonden

Regeringen ansöker om förhandsgodkännande av riksdagen för en eventuell upplåning för insättningsgarantifonden. Regeringen föreslår att riksdagen ger fullmakt för ett lån på högst två miljarder euro. Lånet kunde användas till betalning av eventuella insättningsgarantiersättningar till insättare.

De finländska bankernas ekonomiska ställning är stabil, och det är osannolikt att insättningsgarantisystemet skulle aktiveras nu. Propositionen gäller förhandsberedelser inför eventuella finansieringsbehov för insättningsgarantifonden i framtiden.

Senatfastigheters lokalitetsprojekt inleds i snabbare takt

Regeringen kom också överens om att påskynda inledningen av lokalitetsprojekt till ett värde av ca 200 miljoner euro inom inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden. De årliga hyreskostnader som föranleds av dessa beaktas som tillägg i ämbetsverkens omkostnadsanslag och beaktas i Senatfastigheters årliga investerings - och upplåningsfullmakter 2021 –2024.

Ytterligare information:

Minna Salminen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 050 445 5350, minna.salminen(at)vm.fi
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet (stödet för sjukvårdsdistrikt), tfn 02955 30018, Minna-marja.jokinen (at) vm.fi
Jussi Lammassaari, specialsakkunnig, (statsandelar), tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi
Jani Pitkäniemi, överdirektör, tfn 02 955 30 494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi
Risto Sakki, konsultativ tjänsteman (coronaskyddsutrustning), tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi
Nina Santaharju, specialsakkunnig (insättningsgaranti), tfn 02955 30042, nina.santaharju(at)vm.fi

PPT-esitys kuntatalouden tukipaketista 4. lisätalousarvioesityksessä
Laskelmat vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuksien lisäyksistä
Beskattning Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Kommunärenden Ministeriet