Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition om automatisk rapportering av kommuners ekonomiska information till riksdagen

Finansministeriet
24.10.2019 13.58 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 14.09
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning som gäller produktion och rapportering av kommuners ekonomiska information. I denna proposition föreslås det att kommunallagen, lagen om statskontoret, lagen om Institutet för hälsa och välfärd och vissa lagar som gäller undervisnings - och kulturverksamhet ska ändras.

Propositionen syftar till att göra det möjligt att få tillförlitlig, aktuell och jämförbar information om kommunernas ekonomi till stöd för kommunernas och statens beslutsfattande. Dessutom strävar man efter att förenkla praxis kring produktionen och rapporteringen av ekonomisk information och att minska kommunernas och samkommunernas kostnader för rapporteringen. Propositionen innebär inte några nya lagstadgade uppgifter för kommunerna, utan genom den samlas och samordnas de nuvarande rapporteringsskyldigheterna.

Kommunerna åläggs att rapportera ekonomisk information i jämförbar form

Kommunerna och samkommunerna ska lämna de ekonomiska uppgifter som fastställts särskilt i en enhetlig och jämförbar form till Statskontorets riksomfattande informationsresurs för ekonomisk information. Utöver de årliga bokslutsuppgifterna ska kommunerna och samkommunerna redan under innevarande år automatiskt rapportera aktuell ekonomisk information direkt ur sin bokföring, beroende på informationsinnehållet, kvartalsvis eller halvårsvis. Närmare bestämmelser om förfarandena och tidpunkterna för lämnandet av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Det närmare informationsinnehållet i de ekonomiska uppgifter som ska rapporteras samordnas i samarbete mellan kommunerna och andra myndigheter som använder uppgifterna i en av finansministeriet tillsatt samarbetsgrupp för informationsspecifikation. På basis av samarbetet ska det årligen genom förordning av finansministeriet föreskrivas närmare om det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som ska lämnas under följande räkenskapsperiod.

Dessutom får det genom förordning av statsrådet ges närmare bestämmelser om innehållet i kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter, delårsrapportsuppgifter och tjänstespecifika ekonomiska uppgifter och om produktion av dessa i enhetlig och jämförbar form.

I lagen om Institutet för hälsa och välfärd, och i lagstiftningen inom undervisnings- och kulturväsendet ska den föreslagna modellen för rapportering av kommunernas ekonomiska uppgifter beaktas.

Målet är att slopa överlappande insamling av samma uppgifter och att i stället för en manuell blankettbaserad informationsinsamling övergå till en automatiserad produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter i en gemensamt tillgänglig form direkt från kommunernas ekonomiuppgiftssystem och informationsresurs för ekonomisk information.

Den ekonomiska informationen ska vara tillgänglig för olika aktörer

Det föreskrivs att Statskontoret ska förvalta informationsresursen för kommunernas ekonomiska information och vara personregisteransvarig i fråga om personuppgifter. I lagen föreskrivs också att användning av informationsresursen ska vara avgiftsfri.

Den information som lämnas ur informationsresursen ska till sin karaktär vara öppen data som produceras av förvaltningen, vilket innebär att den ska vara allmänt tillgänglig utan avgift.

Ekonomiska uppgifter ska lämnas ur informationsresursen för ekonomisk information i sådan form att ur den inte avslöjas personuppgifter. I informationsresursen kan också samlas in sådan ekonomisk information som indirekt kan kopplas till en enskild person, men dessa uppgifter ska endast vara tillgängliga för de myndigheter som har rätt att få uppgifterna.

Ikraftträdande och genomförande

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Den nya modellen ska från och med de ekonomiska uppgifter som gäller räkenskapsperioden 2021 ersätta den datainsamling av kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter som Statistikcentralen gjort med stöd av statistiklagen. Modellen ska också omfatta annan ekonomisk information som samlas in regelbundet.

Genomförandet av propositionen förutsätter bland annat att kommunerna uppdaterar datasystemen, utvecklar sin egen verksamhet och utbildar personalen. Automatiseringen av ekonomiförvaltningen möjliggör kostnadsbesparingar på längre sikt.

Länk till propositionen. Ett sammandrag av utlåtandena och de utlåtanden som lämnats finns i tjänsten för projektinformation VM040:00/2019.

Länk till finansministeriets pressmeddelande den 13 september 2019: Omsorgsfullt genomförande och resurser framhävdes i remissresponsen på modellen för automatisk rapportering om kommunernas ekonomi

Ytterligare information:

Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden