Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet begär utlåtanden om kompletteringen av lagutkastet om finansieringen av landskapen

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2017 11.51
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om propositionsutkastet enligt vilket lagförslaget av den 2 mars 2017 om finansieringen av landskapen skulle kompletteras så att systemet för landskapens finansiering ska kunna behandlas som en helhet i fråga om finanseringen av alla de uppgifter som överförs till landskapen. Ministeriet skickade utkasten på remiss den 10 mars 2017.

I den regeringsproposition som lämnats till riksdagen ingår ett förslag till landskapslag, där det föreslås att även andra uppgifter än uppgifter inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet ska överföras till landskapen. Sådana uppgifter är bland annat uppgifter inom regionutveckling och strukturfondsverksamhet, främjande av näringslivet, styrning och planering av områdesanvändningen, lantbruks- och jordbrukarstödsförvaltningen, avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare, användningen och skötseln av vattentillgångarna, vatten- och havsvård, styrning av byggandet, vård av kulturmiljön, främjande av landskapets identitet och kultur, produktion och spridning av information om miljön samt övriga regionala tjänster som åläggs landskapen genom lag. Förslagen om finansiering av dessa uppgifter ingår i det propositionsutkast som nu är under behandling.

Kalkyleringarna i lagutkastet baserar sig på 2017 års nivå och utgör den allra nyaste uppskattningen om finansieringen av landskapen. De landskapsspecifika resultaten förändras emellertid ofta samband med uppdateringar, och kalkyleringarna uppdateras därför innan de slutliga finansieringsberäkningarna för 2019.

Införandelagen föreslås också bli kompletterad

I propositionsutkastet föreslås dessutom att den föreslagna lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet ska kompletteras med en paragraf om statsunderstöd som beviljats för lokaler som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Syftet med bestämmelsen i införandelagen är att se till att man till följd av verkställandet av reformen inte börjar driva in sådana statsbidrag som beviljats för social- och hälsovårdens eller räddningsväsendets lokaler om förändringen i användningsändamålet, förvaltningen eller äganderätten eller orsaken till att lokalerna helt förblir utan användning inte beror på någon orsak som kommunen eller samkommunen kan påverka, utan uttryckligen på verkställandet av reformen.  

Begäran om utlåtande med bilagor (regeringens proposition 15/2017) finns på finska och svenska på vård- och landskapsreformens webbplats (alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande). Finansieringskalkylerna har publicerats på finska på alueuudistus.fi.

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, understatssekreterare (SHM), tfn 0295 163 012
Virpi Vuorinen, konsultativ tjänsteman (FM), tfn 0295 530 557

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit