Hoppa till innehåll
Media

Värderingsreformen inom fastighetsbeskattningen skjuts upp

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 15.00
Pressmeddelande

Regeringen lämnar inte någon regeringsproposition om en värderingsreform inom fastighetsbeskattningen till riksdagen under denna regeringsperiod. Regeringen har, även med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, bedömt att det i nuläget inte är motiverat att under den kvarvarande valperioden lämna en sådan reformproposition till riksdagen som oundvikligen skulle öka den ekonomiska osäkerheten.

Målet med fastighetsskattereformen är att förnya värderingsgrunderna för fastighetsbeskattningen så att de motsvarar dagens kostnads- och prisnivå samt regionala prisskillnader och på så sätt förbättra jämlikheten och neutraliteten. Utredningar visar att taxeringsvärdena för byggnader och tomtmark släpar efter den allmänna kostnads- och prisutvecklingen. Markpriserna har dessutom utvecklats ojämnt i olika regioner och nya slags byggnadstyper har tagits i bruk efter att det nuvarande fastighetsskattesystemet införts. 

Fastightetsskattereformen var på remiss 25.3–20.5.2022.  Remissbehandlingen antydde att reformbehovet fick brett understöd. I synnerhet företrädarna för näringslivet och fastighetsägarna fäste särskild uppmärksamhet vid svårigheterna att bedöma reformförslagets konsekvenser för enskilda fastigheter och fastighetsägare, med beaktande av föresatserna i regeringsprogrammet. Fastighetsskattereformen får enligt regeringsprogrammet inte leda till oskäliga ändringar i någons fastighetsskatt. 

I remissvaren uttrycktes också oro över eventuella skärpningar i fastighetsbeskattningen då kommunerna i samband med välfärdsområdesreformen bedömer behovet av att stärka inkomstbasen med hjälp av fastighetsskatten.

Ytterligare information:
Timo Reina, statssekreterare, tfn 040 555 8458, timo.reina(at)gov.fi 
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, [email protected]