FI SV

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Tjänste- och arbetsvillkor

Om de statsanställdas rättsliga ställning bestäms i statstjänstemannalagen och -förordningen för tjänstemäns del, och i arbetsavtalslagen för de anställda i arbetsavtalsförhållande. I lagen om statens tjänstekollektivavtal föreskrivs om regleringssystemet för tjänsteförhållandets villkor, och i lagen om kollektivavtal om regleringssystemet för arbetsförhållandets villkor.

Statens huvudavtal, som kompletterar lagstiftningen om statens tjänstekollektivavtal, innehåller bestämmelser om förhandlingsförfarandet för statens tjänstemän. Villkoren för tjänstemäns och arbetstagares anställningsförhållanden överenskoms i enlighet med statens förhandlings- och avtalssystem genom tjänstekollektiv- och kollektivavtal på centralnivå, och genom preciserade tjänstekollektivavtal och kollektivavtal på ämbetsverksnivå.

Ytterligare information

Avtal (länken till sidan)

Statens resereglemente 2017, publikation 1b/2017 (Publikationen kan beställas via linken valtioneuvoston verkkokirjakauppa)

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2017-2018, 12.12.2016

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2014 - 2017, Publikation 10b/2014
Webbhandel för publikationer Tampereen Yliopistopaino/Juvenes Print: Kontaktuppgifter

Verkställighetsbestämmelserna för löneuppgörelsen för andra perioden under avtalsperioden 2014 - 2017, 1.9.2015

Verkställighets- och förhandlingsdirektiv för avtalsperioden 2014–2017, 3.12.2013

Statstjänstemannalag, 19.8.1994/750 (Finlex)
Statstjänstemannaförordning, 14.11.1994/971 (Finlex)
Lag om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex) 
Förordning om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)
Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993 
Arbetsavtalslag, 26.1.2001/55 (Finlex)
Lag om kollektivavtal, 7.6.1946/436 (Finlex) 
Lag om medling i arbetstvister, 27.7.1962/420 (Finlex)