Hoppa till innehåll
Media

Statsministerns upplysning om en plan för kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.4.2021 14.07 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 15.09
Statsministerns upplysning

Föredragningsanförande, riksdagen den 28 april 2021, ändringar i realtid möjliga. Offentligt när talet hålls.

Ärade talman

Regeringen offentliggjorde den 9 april ett utkast till plan för avveckling av restriktionerna med sikte på sommaren. Planutkastet behandlades också tillsammans med alla riksdagspartier den 8 april innan det offentliggjordes. I samband med offentliggörandet öppnades en för allmänheten öppen en veckas kommentar- och remissrunda i tjänsten Din åsikt. Det kom in sammanlagt 2141 kommentarer och utlåtanden, av dem 115 från sammanslutningar. Därutöver lämnades 29 separata utlåtanden. Vi höll också två samråd, ett med arbetsmarknadsorganisationerna och ett med kommunala aktörer. Allmänhetens åsikter om avvecklingsplanen har utrönts, förutom genom möjligheten att kommentera i Dinåsikt.fi, också genom en enkätundersökning för att människors åsikter ska komma fram ordentligt.

Allmänhetens möjlighet att kommentera planen bidrog till beredningen med viktiga synpunkter. Vi fick värdefull information om hur människorna har upplevt begränsningarna och rekommendationerna och vilka förväntningar de har på avvecklingen. Enligt enkäten förhåller sig majoriteten av medborgarna tålmodigt till coronaepidemin och de restriktioner som har införts på grund av den.

Kommentarsomgången framhävde klart vilka teman som är viktiga. I svaren betonades till exempel oron över begränsningarna som gäller barn och unga, och önskan var att dessa ska avvecklas först. Det önskades tydliga anvisningar och lösningar beträffande evenemang. I många kommentarer framhölls vikten av beslut på regional nivå, av att vid avvecklingen beakta skillnaderna mellan regionerna och av att restriktionerna inriktas regionalt.

Utifrån responsen gjorde regeringen flera preciseringar i planen. Regeringen godkände planen vid sina förhandlingar den 20 april.


Ärade talman

Planen ska fungera som ett riktgivande verktyg för regeringen, myndigheterna och de regionala beslutsfattarna för en kontrollerad och successiv avveckling av restriktionerna samt för att ge allmänheten, företagen och sammanslutningarna utsikter för de kommande månaderna.

Restriktionerna kan inte hävas sorglöst eller i förtid. En kontrollerad avveckling förutsätter att vi alla bär vårt ansvar genom att fortsätta iaktta de gällande restriktionerna och rekommendationerna. Om vi lyckas hålla epidemiläget under kontroll nu, kan restriktionerna hävas när våren framskrider och vi närmar oss sommaren. En epidemi som hålls under kontroll kombinerat med framsteg i vaccinationerna kan innebära en så gott som normal sommar.

Restriktionerna hävs inom ramen för vad det epidemiologiska läget tillåter. Planerna för att öppna samhället igen bygger på tillgängliga forskningsrön, modelleringar, prognoser och uppföljning samt på en helhetsbedömning utifrån dessa. Planen innehåller principerna för avvecklingen av restriktionerna, de epidemiologiska kriterierna, en riktgivande tidsplan och de olika faserna i avvecklingen.

Restriktionerna avvecklas enligt den riktgivande tidsplanen. Riktlinjerna för att häva restriktionerna görs upp månadsvis. Det är befogat eftersom det är svårt att förutse epidemiens förlopp och epidemiläget varierar mycket i olika delar av landet. Varannan vecka bedömer regeringen förutsättningarna för att avveckla restriktioner och uppdaterar den riktgivande tidsplanen. På det här sättet kan man dra nytta av informationen om avvecklingens epidemiologiska konsekvenser. Om situationen förbättras snabbare än vad som förutspås i planen, kan restriktionerna hävas tidigare. Det är också möjligt  att man i något område måste fortsätta med restriktionerna eller införa eller skärpa dem på nytt, om epidemiläget försämras.

En central princip som planen bygger på är att restriktionerna i regel bör hävas i omvänd ordning mot hur de infördes. De uppgifter som kommit in om vilken inverkan de olika begränsningsåtgärderna har haft bör dock också beaktas. När restriktionerna hävs beaktas dessutom principen ”barn och unga först”, och därför frångås restriktionerna först i barn- och ungdomsverksamheten. Regeringen anser det också viktigt att de restriktioner och rekommendationer som gäller äldre uppdateras i takt med att man får information om vaccinationsskyddet.


Ärade talman

Vid sitt allmänna sammanträde tisdagen den 27 april utfärdade statsrådet förordningar om upphävande av befogenheterna enligt beredskapslagen, och konstaterade att det inte längre råder sådana undantagsförhållanden i landet som avses i 3 § i beredskapslagen. Regeringen bedömer att coronavirusepidemin kan hållas under kontroll med myndigheternas normala befogenheter.

Antalet covid-19-fall har de senaste fem veckorna börjat gå ner betydligt, vilket är ett tecken på att epidemin i Finland för närvarande håller på att lugna ner sig. I och med att vaccinationstäckningen ökar minskar också risken för allvarliga sjukdomsfall.


Ärade talman

Restaurangerna öppnades för kunder den 19 april i hela landet. Fortfarande gäller dock strikta restriktioner angående öppettider, utskänkningstider, kundernas vistelse och rörlighet i restauranglokaler samt antalet kundplatser.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet har man redan i april stegvis kunnat övergå till närundervisning, dock noggrant iakttagande hälsosäkerheten, och hobbyverksamheten i grupp för barn och unga har kunnat fortsätta utomhus.

När epidemiläget lättar ytterligare kan sådana lokaler som bibliotek och museer, hälsosäkert arrangerade, öppnas i maj. Även gruppaktiviteter för vuxna utomhus kan öppnas i slutet av maj eller början av juni. Till utgången av maj kan också trafiken mellan gränssamhällena öppnas vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge, om ländernas epidemiologiska läge tillåter.

I juni kan det bli möjligt att lätta på begränsningarna som gäller sammankomster och begränsningarna som gäller restaurangernas kundplatser och öppettider. Tävlingar och fritidsevenemang utomhus för barn och unga samt sommarläger får hållas. I juni kan det också bli möjligt att börja ordna hobbyverksamhet inomhus för barn och unga.

Offentliga tillställningar kan ordnas med begränsning av deltagarantalet. Restriktionerna som gäller de inre gränserna lättas upp så att arbetsresor samt resor som gäller familjer och släktingar öppnas. Man måste dock se till hälsosäkerheten vid gränserna ännu länge, och ett vaccinationsintyg ska ingå i resandet. Finland stöder och arbetar för att ta fram ett EU-gemensamt vaccinationsintyg.


Ärade talman

Vår bedömning är att befolkningen i arbetsför ålder i juli–augusti har fått sin första vaccinationsdos och äldre och riskgrupperna redan sin andra dos. I juli–augusti kan vi lätta på eller rentav slopa begränsningarna som gäller sammankomster samt deltagarantalet vid offentliga tillställningar. I augusti kan eventuellt också arbetsresor till tredjeländer öppnas, men det är fortfarande förknippat med många osäkerhetsfaktorer. När det gäller reserestriktioner påverkas den eftersträvade tidsplanen förutom av epidemiläget och vaccinationstäckningen också av EU:s gemensamma riktlinjer för resor från tredjeländer.

Även om epidemiläget i Finland under de senaste veckorna har gått åt rätt håll, måste vi ändå räkna med att situationen kan förändras. Ytterligare bör situationen i grannländerna följas noggrant. Var och en av oss kan påverka genom att agera ansvarsfullt, så att vi alla får en bättre sommar. Statsrådet följer regelbundet situationen också hela sommaren, och det finns beredskap att vid behov reagera snabbt på förändringar i situationen. Det möjligt att antalet smittfall i slutet av augusti så småningom börjar öka igen, i och med att antalet nära kontakter särskilt i läroanstalter och på arbetsplatser ökar. Beredskapen och planerna inför höstens epidemiläge ses över i början av augusti.