Hoppa till innehåll
Media

Utkast till lag om ändring av elmarknadslagen på remiss fram till den 8 december

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 14.42 | Publicerad på svenska 5.11.2021 kl. 14.43
Pressmeddelande

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den har sänts på remiss. Förslaget ökar bland annat flexibiliteten i elsystemet, medför nya möjligheter för kunderna att delta på marknaden och förbättrar försörjningsberedskapen genom att ett smartare elnät och energilagringsmöjligheter utvecklas.

Det huvudsakliga syftet med propositionen är att sätta i kraft de ändringar som elmarknadsdirektivet kräver i den nationella lagstiftningen om elmarknaden. Ett annat viktigt mål är att genomföra de konkreta åtgärderna i den slutrapport som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät publicerade i oktober 2018. Med hjälp av åtgärderna kan ett smart elsystem främja kundernas möjligheter att aktivt delta på elmarknaden och främja leveranssäkerheten. 

I propositionen föreslås bland annat preciseringar av principerna för ägande och användning av energilager och att flexibiliteten i nätverksamheten utnyttjas samt att ställningen på elmarknaden för självständiga aggregatorer som sammanför små konsumtions- och produktionsobjekt förtydligas.

I regeringspropositionen föreslås också åtgärder för att förebygga osaklig avtals- och marknadsföringspraxis som riktas mot konsumenter på detaljmarknaden för el. Konsumentombudsmannen lade fram ett initiativ för arbets- och näringsministeriet i juni 2021. I initiativet föreslogs bland annat förbud mot förhandsfakturering inom detaljhandeln med el.

Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen innan vårsessionen 2022 inleds.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 8 december 2021

Utlåtandena till den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi ska lämnas in senast den 8 december 2021. Utlåtandet behöver inte sändas in till ministeriet separat per e-post eller post. 

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i bruksanvisningarna för utlåtande.fi. Stöd för att använda tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. Alla utlåtanden som lämnats är offentliga och publiceras på webbplatsen.

Om den som ger utlåtande inte vill registrera sig i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till kirjaamo.tem(at)gov.fi på arbets- och näringsministeriets registratorskontor. Vi ber er använda diarienumret VN/372/2021 som referens för utlåtandena.

Mer information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828 
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217