Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den ekonomiska utvecklingen påverkar uppskattningarna av Finlands återhämtningsfinansiering från EU

Finansministeriet
22.1.2021 17.39 | Publicerad på svenska 25.1.2021 kl. 14.47
Pressmeddelande

Uppskattningen av Finlands maximala andel av EU:s återhämtningsinstrument har sjunkit jämfört med den tidigare uppskattningen.

Korrigerat 3.2.: Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program, inte sex.

”Det slutliga beloppet fastställs dock först sommaren 2022, eftersom det påverkas av den ekonomiska utvecklingen i fjol och i år. Det viktiga är att vi kan rikta pengarna så att hela Finland drar nytta", konstaterar finansminister Matti Vanhanen.

Finlands program för hållbar tillväxt påskyndar förnyelse, produktivitet och ekonomisk tillväxt. Finansieringen av programmet kommer huvudsakligen från EU:s återhämtningsinstrument. Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. RFF inkluderar 312,5 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån (alla belopp enligt 2018 års priser).

Vid Europeiska rådets möte i juli 2020 kom EU-ledarna överens om att RRF:s bidrag ska beviljas enligt följande:

  • 70 procent beviljas 2021-2022 (ca 218,8 miljarder euro). Fördelningsgrunden är i enlighet med kommissionens förslag till RRF-förordning från maj levnadsstandarden, befolkningsmängden och arbetslöshetsgraden i medlemsstaterna under 2015–2019. Denna andel ändras inte längre.
  • 30 procent beviljas år 2023 (ca 93,8 miljarder euro). Fördelningsgrunden är levnadsstandarden och befolkningsmängden i medlemsstaterna. Ett annat kriterium är den ekonomiska utvecklingen 2020 och 2021 (real BNP-förlust 2020 och den kumulativa reala BNP-förlusten 2020–2021).  Denna andel är tills vidare oklar. 
  • Också Finland ansåg det vara viktigt att RRF-stödet allokeras med hänsyn till coronakrisens direkta ekonomiska konsekvenser.

Fördelningsgrunderna för understöd som beviljas 2023 fastställs före utgången av juni 2022. De baserar sig på utfallsuppgifter om bruttonationalproduktens utveckling från EU: s statistikcentral Eurostat. Den beräknade andelen på 30% av bidragen från RRF-instrumentet grundar sig i detta skede på prognoser om den ekonomiska utvecklingen. 

Ändringarna i uppskattningen av Finlands maximala andel gäller således uttryckligen de understöd som beviljas 2023.

Kommissionen har uppdaterat sina uppskattningar av den maximala stödnivån för medlemsstaternas RRF-instrument på grundval av sina sommarprognoser och höstprognoser. Finland bereder sin nationella återhämtningsplan, dvs. programmet för hållbar tillväxt, utifrån kommissionens bedömning av Finlands maximala andel som baserar sig på höstprognosen.

Uppskattningen av RFF-andelen har utvecklats enligt följande:

  • I det förslag till RRF-förordning som publicerades i slutet av maj 2020 uppgick Finlands andel till ca 2,2 miljarder euro.
  • I september uppskattade kommissionen på basis av sin sommarprognos att Finlands maximala andel skulle vara 2,3 miljarder euro (70 procents andel 1,55 miljarder euro, 30 procents andel 782 miljoner euro).
  • Enligt beräkningar som gjorts på basis av kommissionens höstprognos skulle Finlands andel uppgå till 1,9 miljarder euro (70 procents andel 1,55 miljarder euro, 30 procents andel 385 miljoner euro). 

Ändringarna i de uppskattade maximala andelarna beror på ändringarna i kommissionens prognoser. I sommarprognosen uppskattade kommissionen att EU:s ekonomi kommer att växa med -8,3 procent år 2020 och 5,8 procent år 2021. Finlands tillväxt uppskattades till -6,3 procent 2020 och 2,8 procent 2021. I höstprognosen uppskattade kommissionen att EU:s tillväxt kommer att vara -7,4 procent år 2020 och 4,1 procent år 2021. För Finlands del förutspåddes förändringen i bruttonationalprodukten vara -4,3 procent år 2020 och 2,9 procent år 2021.

Finland uppskattar att de övriga program som finansieras genom återhämtningsinstrumentet genererar sammanlagt ca 750 miljoner euro. Finlands uppskattade andel av återhämtningsunderstöden uppgår enligt nuvarande bedömningar till sammanlagt ca 2,7 miljarder euro. Beloppet ändras i enlighet med den faktiska ekonomiska utvecklingen.

Ytterligare information:

Riikka Pakarinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi