Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Ändringar i energibeskattningen, temporärt förhöjd återbäring till jordbruksidkare

Finansministeriet
18.10.2018 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner, ellager samt kombinerad produktion av el och värme. Återbäringen av innevarande års energiskatter inom jordbruket höjs temporärt nästa år.

Koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner ändras så att man vid beskattningen beaktar de genomsnittliga växthusgasutsläppen under bränslets hela livscykel. Nuförtiden beaktas bara de utsläpp som uppstår vid förbränningen. Det nya förfarandet är likadant som för trafikbränslens del.

Ändringen ökar inte det genomsnittliga beloppet av koldioxidskatt på bränslen eftersom värdet på ett ton koldioxid, som utgör beräkningsgrunden för skatten, sänks.

Regeringen föreslår å andra sidan en höjning av skatten på uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner för att öka skatteintäkterna, med tonvikt på koldioxidskatten. Energiskatten på torv höjs också. Dessa ändringar förbättrar tillsammans ställningen för utsläppssnål och förnybar energi.

Biogas gynnas

Propositionen medför även förändringar i beskattningen av kombinerad produktion av el och värme. Halveringen av koldioxidskatten frångås, men å andra sidan sänks energiinnehållsskatten på de bränslen som använts i den kombinerade produktionen i motsvarande mån. Ändringen förbättrar biogasens ställning i förhållande till stenkol och främjar således för egen del regeringens målsättning om att lägga ner anläggningar som använder stenkol före 2029.

Beskattningen av el ändras så att man kan undvika dubbel beskattning av ellager. Ändringen gäller till exempel situationer där el överförs från elnätet till skattefria ellager och sedan tillbaka till nätet igen. Ändringen gäller inte mikro- och småkraftverk som kopplats till elnätet, eftersom det inte ska vara tillåtet att överföra el i dem skattefritt från elnätet.

Reformen främjar möjligheterna att utjämna produktions- och konsumtionstoppar i ett läge med ökande väderberoende vind- och solkraftproduktion.

Återbäringen till jordbruksidkarna av punktskatten på lätt brännolja höjs temporärt till 7,5 cent per liter. Den förhöjda återbäringen betalas enligt tidtabellen för de normala återbäringarna, i månadsskiftet september-oktober. Ministerierna utredde möjligheterna att påskynda återbetalningen, men det visade sig tekniskt omöjligt. Påskyndandet kunde riskera utbetalningen av återbäringarna i sin helhet.

Syftet med förhöjningen är att stödja jordbruksekonomin som lidit av exceptionella väderförhållanden.

Skatteintäkterna ökar med 38 miljoner

Ändringarna ökar statens energiskatteintäkter med sammanlagt 38 miljoner euro om året. Intäkterna från skatt på torv utgör ca 10 miljoner euro av ökningen.

Regeringens proposition hänför sig till budgetpropositionen för nästa år. Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Bestämmelserna om lagring av el tillämpas dock först från och med ingången av april, och statsrådet utfärdar skilt en förordning om tidpunkten då den förhöjda återbäringen till lantbruksidkare träder i kraft.

Regeringens proposition publiceras på Beslutssidan.

Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner (arbets- och näringsministeriet pressmeddelande 18.10.)

Ytterligare information:

Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi
Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen (at)vm.fi