Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s finansministrar diskuterar bekämpandet av penningtvätt

Finansministeriet
8.7.2016 14.25
Pressmeddelande

EU-ländernas finansministrar diskuterar bland annat kampen mot penningtvätt när Ekofinrådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 juli. Mötet är det första under Slovakiens ordförandeskap. Måndagen den 11 juli får eurogruppen en översikt över resultaten av de kontrollbesök som företagits efter att Irlands och Portugals stödprogram upphört.

Finland företräds vid mötena av den ständiga representanten, ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve och understatssekreterare Tuomas Saarenheimo.

Kommissionen lade den 5 juli fram ett förslag till ändring av penningtvättdirektivet. Ekofinrådet diskuterar förslaget vid sitt möte.

De viktigaste ändringarna i direktivförslaget gäller bland annat en utvidgning av myndigheternas tillgång till information om bankernas kundförhållanden, åtstramning av villkoren för att bevilja anonyma elektroniska pengar och ändring av regleringen så att den även omfattar överlåtelsetjänster i samband med virtuella valutor. Enligt direktivförslaget ska finansunderrättelseenheternas tillgång till information och enheternas åtkomst till även andra medlemsstaters uppgifter effektiviseras genom att myndigheternas arbete utvidgas.

Finland stöder åtgärderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt effektivisering och utvidgning av myndigheternas tillgång till information. Det nationella genomförandet av det fjärde penningtvättdirektivet har dock ännu inte slutförts i medlemsstaterna och därför finns det inte ännu uppgifter om konsekvenserna av lagstiftningen.

Kampen mot finansiering av terrorism effektiviseras (pressmeddelande 5.7)

Kommissionens pressmeddelande 5.7.: "Kommissionen förstärker öppenhetsregler för att bekämpa finansiering av terrorism, skatteflykt och penningtvätt"

Slovakien presenterar sitt arbetsprogram för ordförandeskapsperioden

Slovakiens första ordförandeskap inleddes vid ingången av juli.

När det gäller ekonomiska frågor är utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen utifrån de fem ordförandenas rapport en viktig helhet. Teman som anknyter till detta är bland annat förenkling av stabilitets- och tillväxtpakten, rationalisering av den europeiska planeringsterminen och dessutom att arbetet med bankunionen och kapitalmarknadsunionen förs vidare. Ett viktigt mål under ordförandeskapet är att främja investeringar, och i detta arbete står den verksamhet som Europeiska fonden för strategiska investeringar bedriver i nyckelposition. När det gäller beskattning fortsätter ordföranden arbetet mot skatteundandragande och skattebedrägeri samt för främjande av en rättvis och effektiv företagsbeskattning.

Frågorna om skattetransparens och undanröjande av hinder för investeringar behandlas också

Ekofinrådet diskuterar också transparensen i beskattningen och bekämpningen av skatteundandragande. Kommissionen gav den 5 juli ett meddelande om detta i samband med sitt meddelande om bekämpning av penningtvätt. Finland anser att åtgärderna för ökad transparens i beskattningen och för att förhindra skatteundandragande på EU-nivå är viktiga. Det centrala är det internationella samarbetet, som Finland aktivt har deltagit i inom ramen för OECD och EU. Finland tar först senare ställning till det detaljerade innehållet av kommissionens förslag.

Kommissionens pressmeddelande 5.7.: "Rättvis beskattning: Kommissionen fastställer nästa steg för att öka skattetransparensen och bekämpa skattefusk"

Ekofinrådet diskuterar också undanröjandet av hinder för investeringar som ett led i det investeringsprogram som inletts av kommissionen under ledning av Juncker. Andra frågor som diskuteras är bland annat genomförandet av bankunionen, det slutliga godkännandet av de landsspecifika rekommendationerna 2016 samt genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten för Spanien och Portugal.

Eurogruppen får en översikt av resultaten av de kontrollbesök som företagits efter Irlands och Portugals stödprogram. Man kommer också att diskutera en aktivering av finanspolitiken i euroområdet och investeringarna i euroområdet.

Ytterligare information

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd (bekämpning av penningtvätt), tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi
Anu Rajamäki, specialsakkunnig (bekämpning av skatteundandragande), tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella ärenden, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen inkluderar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte några beslut om lagstiftningen.