Hoppa till innehåll
Media

Hushållen får stöd för stora elräkningar

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2022 14.30
Pressmeddelande

Regeringen genomför, i enlighet med överenskommelsen i samband med budgetmanglingen i början av september, stöd för att underlätta ställningen för de hushåll som drabbats av stora elräkningar. I beskattningen införs ett tillfälligt hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar. För de hushåll som inte kan utnyttja skatteavdraget fullt ut införs ett tidsbundet elstöd.

Stöd ska beviljas på basis av det belopp som betalats för elenergi som förbrukats under perioden 1.1.2023–30.4.2023. Avsikten är att en regeringsproposition om skatteavdraget ska lämnas till riksdagen vecka 40 och en proposition om elstödet vecka 42.

Hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar

Det belopp som den skattskyldiga betalat för elenergi som förbrukats under perioden 1.1.2023–30.4.2023 på elförbrukningsplatsen för en stadigvarande bostad ska också berättiga till hushållsavdrag 2023. Kostnader som föranleds av elenergi till en stadigvarande bostad berättigar till hushållsavdrag till den del som det betalda beloppet överstiger 2 000 euro under den ovan nämnda perioden och uppgår till högst 6 000 euro. Det skattepliktiga belopp som betalats för elenergi samt den tillhörande grundavgiften berättigar till ett avdrag. Det belopp som betalats för elöverföring berättigar inte till hushållsavdrag.

De gränser som bestämmer hur stor del av det belopp som betalats för elenergi som berättigar till hushållsavdrag är specifika för elförbrukningsplatsen. Man kan dock få avdrag bara en gång för samma kostnader.

En fysisk person får som hushållsavdrag dra av 60 procent av det skatteberättigade belopp som betalats. Avdraget kan uppgå till högst 2 400 euro. Hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar ska inte beaktas vid beräkningen av det maximala beloppet för hushållsavdraget, det påverkar med andra ord inte övriga avdrag som beviljas på basis av andra kostnader som berättigar till hushållsavdrag. Till övriga delar beviljas avdraget på motsvarande sätt som det hushållsavdrag som beviljas på basis av andra kostnader som berättigar till avdrag.

Möjligheten att utnyttja avdraget och avdragets belopp påverkas av mängden elenergi som förbrukas och det pris som betalats för elenergin. Om till exempel elförbrukningen under fyra månader är sammanlagt 10 000 kilowattimmar och det pris som betalats för elenergi 20 cent per kilowattimme, är de kostnader som betalats för elenergi 2 000 euro. I detta fall får man ännu inte något avdrag. Om det pris som betalats för elenergi i exemplet i fråga är 40 cent per kilowattimme, skulle det belopp som betalats för elenergi vara 4 000 euro. Då är avdraget 60 procent av 2 000 euro, det vill säga 1 200 euro före hushållsavdragets självrisk på 100 euro.

Hushållsavdraget är ett skatteavdrag, varvid avdragets belopp motsvarar den ekonomiska nytta som avdraget medför. Ett avdrag på till exempel 1 000 euro minskar de skatter som personen påförs med 1 000 euro.

Den skattskyldiga ska själv söka avdraget hos skatteförvaltningen. Det kan vara möjligt att dra nytta av avdraget redan under skatteårets gång genom att ansöka om att avdraget beaktas i skattekortet för 2023.

Hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar beräknas minska skatteinkomsterna med cirka 265 miljoner euro. Avdraget uppskattas beröra cirka 252 000 hushåll. Konsekvensbedömningen innehåller fortfarande mycket stora osäkerhetsfaktorer.

Elstöd till hushåll med låga inkomster

Hushåll, som på grund av låga inkomster inte kan utnyttja hushållsavdraget fullt ut på basis av elräkningen, föreslås få rätt till elstöd.

Utbetalning av stödet föreslås förutsätta en månatlig elräkning som överstiger självrisken på 400 euro. Stöd ska enligt förslaget betalas för kostnader för elenergi i den stadigvarande bostaden. Kostnader för elöverföring ska inte beaktas.

Den som ansöker om stöd föreslås kunna få stöd för 60% av en månatlig elräkning som överstiger 400 euro. Man ska beakta högst 1 500 euro per månad av elräkningarna. Det månatliga understödsbeloppet kan således vara 660 euro. Stöd betalas för fyra månader, det maximala stödbeloppet är således 2 640 euro under hela lagens giltighetstid.

Stöd beviljas endast på basis av elförbrukningsplatsen för en stadigvarande bostad som är i hushållets eget bruk. Det innebär till exempel att barn inte kan få för elräkningarna för sina föräldrars stadigvarande bostad. I situationer där ett hushåll använder mer än en stadigvarande bostad samtidigt, beviljas avdraget endast på basis av en elförbrukningsplats. 

Stöd söks hos FPA. Stödet ska betalas på basis av den el som förbrukats under tiden 1 januari–30 april 2023.

Elstödet betraktas som en kostnadsersättning som inte betraktas som inkomst vid tillämpning av annan lagstiftning om social trygghet. Stödet ska vara skattefritt för mottagaren.

Sänkningen av mervärdesskatten på el gäller alla

Den kraftiga prisstegringen på el kompenseras förutom med hjälp av elavdraget och elstödet också genom att sänka mervärdesskattesatsen för el från 24 procent till 10 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen ska endast gälla försäljningen av el. Mervärdesskatten sänks mellan den 1 december 2022 och den 30 april 2023.

Ytterligare information:
Timo Annala, konsultativ tjänsteman, FM, tfn 295 530 318, timo.annala(at)gov.fi (hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningen)
Panu Pykönen, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 225, panu.pykonen(at)gov.fi (hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningen)
Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 344, mikko.horko(at)gov.fi (elstödet)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, liisa.siika-aho(at)gov.fi (elstödet)
Suvi Anttila, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 201, suvi.anttila(at)gov.fi (sänkning av mervärdesskatten på el)

Exempelkalkyl över hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningen

Om en skattskyldig betalar till exempel 4 000 euro i avdragsgilla elenergiräkningar för el som förbrukats under tiden den 1 januari 2023–30 april 2023, får den skattskyldige dra av 60 procent från den del som överstiger 2000 euro, det vill säga från 2 000 euro. Den skattskyldiges avdrag blir alltså 60 procent av 2 000 euro, det vill säga 1 200 euro, som ska dras av från skatten som hushållsavdrag. Om en person inte är berättigad till hushållsavdrag med stöd av andra avdragsgilla arbeten, ska från 1 200 euro dras av en självrisk på 100 euro, det vill säga nyttan med avdraget är i detta exempel 1 100 euro.

I ett hushåll med två personer kan båda ansöka om avdrag i förhållande till de belopp de betalar. Om elenergiräkningarna för en stadigvarande bostad som ägs av två personer är 4 000 euro under den föreskrivna tiden och båda yrkar på avdrag av hälften av beloppet på basis av de kostnader som de betalat, delas den avdragsgilla andelen av kostnaderna jämnt mellan båda. 

I detta exempel är den avdragsgilla andelen enligt elförbrukningsplats 2 000 euro, det vill säga de kostnader som berättigar till hushållsavdrag blir för dem båda 1 000 euro. De får båda 60 procent av 1 000 euro, det vill säga 600 euro, i avdrag som dras av som hushållsavdrag. Självrisken för hushållsavdraget är personlig, det vill säga i det här fallet dras av båda ännu av en självrisk på 100 euro, om de inte är berättigade till något annat hushållsavdrag. Båda får således ett avdrag på 500 euro.