Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster främjar likvärdighet och digital ärendehantering

Finansministeriet
15.3.2019 11.51
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste lagen om tillhandahållande av digitala tjänster idag. Lagen träder i kraft den 1 april 2019. Lagen innehåller kraven som föranleds av tillgänglighetsdirektivet samt bestämmelser som gäller tillhandahållandet av digitala tjänster. Lagen främjar jämlika möjligheter till att utnyttja e-tjänster.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller bestämmelser om krav som gäller tillgång till e-tjänster och den genomför dessutom EU:s tillgänglighetsdirektiv. Iakttagandet av tillgängligheten främjar jämställdheten och förbättrar till exempel funktionsnedsatta människors möjligheter att utnyttja e-tjänster.

Lagen innehåller också bestämmelser om tillhandahållandet av myndigheters e-tjänster. Bestämmelserna främjar tillhandahållandet av förvaltningens digitala tjänster till kunderna på ett enhetligt, kundorienterat och säkert sätt. Myndigheterna får en skyldighet att tillhandahålla medborgare, företag och sammanslutningar en möjlighet att via digitala tjänster lämna meddelanden och handlingar som anknyter till uträttandet av ärenden.

Riksdagen antog lagen med mindre ändringar, som viktigast av dem kan nämnas att tillämpningsområdet utvidgades till att omfatta myndigheters och offentligrättsliga inrättningars intra- och extranät som utgivits eller omarbetats grundligt efter den 23 september 2019. Lagen träder i kraft den 1 april 2019. För tillgänglighetskravens del inleds tillämpningen av lagen stegvist från och med den 23 september 2019. När det gäller lagens andra kapitel, dvs. tillhandahållandet av digitala tjänster, börjar tillämpningen av lagen sex månader efter att lagen trätt i kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för den lagstadgade tillgänglighetstillsynen. Enheten för tillsyn över tillgängligheten vid ämbetsverket har ett rikstäckande uppdrag. Enhetens uppgifter inkluderar utöver tillsynen även rådgivning och handledning i fråga om verkställandet av tillgänglighetskraven.

Finansministeriet och Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar ett webinarium om tillgänglighetskraven fredagen den 22 mars kl. 10. Läs mera och spara länken till webinariet på finansministeriets webbplats.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster publiceras i sin helhet på regeringens beslutssida (på finska).

Ytterligare information:

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman tfn, finansministeriet, tfn 0295 530 453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Emilia Ojala, jurist, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 479, emilia.ojala(at)avi.fi

Digitala tjänsters tillgänglighet förbättras (Nyhet 3.5.2018)

Finansministeriet fick 135 utlåtanden om digitala tjänster (Nyhet 26.3.2018)

Målet med lagstiftningsprojektet har varit att säkerställa tillgången till e-tjänster samt att främja tillhandahållandet av högklassiga och datasäkra e-tjänster inom den offentliga sektorn. Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster och en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT