Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade beslut om säkerställande av verksamhetsbetingelserna för logistikbranschen och tryggande av resor som ersätts av sjukförsäkringen

arbets- och näringsministerietfinansministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.4.2022 12.50
Pressmeddelande

För stödjande av transportbranschen reserveras sammanlagt högst 75 miljoner euro. För att främja en grön övergång inom sektorn bereder regeringen dessutom en stödhelhet på 20 miljoner euro. Reseersättningarna från sjukförsäkringen höjs på grund av höjningen av bränslepriserna.

Ministerarbetsgruppen för beredskap drog vid sitt möte den 1 april upp riktlinjer för tryggandet av verksamhetsbetingelserna inom logistikbranschen och för resor som ersätts av sjukförsäkringen. Ministerarbetsgruppen beslutade dessutom att inrätta en underlydande sanktionsarbetsgrupp som består av tjänstemän.

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr de förberedelser som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Transportbranschen får kostnadsstöd och stöd för främjande av en grön övergång

Regeringen bereder snarast åtgärder till stöd för transportbranschen som ökar stödet med sammanlagt högst 75 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet bereder snarast möjligt en lag om temporärt kostnadsstöd för transportföretag. Stöd kan fås för tre månader (januari-mars 2022), och de närmare villkoren för stödet preciseras under lagberedningens gång. Beredningen sker med hänsyn till de ramar som EU:s regler om statligt stöd ställer.  

Finnvera deltar i finansieringen av driftskapitalet för transportsektorn med lån eller borgen. Finnvera kan bevilja finansiering ensam eller tillsammans med andra finansiärer. Finansieringen kan innehålla kalkylmässigt statligt stöd (oftast de minimis -stöd). 

För att främja en grön övergång inom transportsektorn bereder regeringen en åtgärdshelhet som stöder anskaffning av el- och gasdrivna last- och paketbilar samt utvecklingen av den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas. För detta reserveras 20 miljoner euro. Riktlinjer för helheten dras upp i samband med behandlingen av planen för de offentliga finanserna i april 2022.
 
Eventuella stödbehov inom sjöfarten bedöms senast före beredskapsministerarbetsgruppens möte den 21 april. Beslut om dem fattas separat.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar huvudsakligen för den fortsatta beredningen och verkställigheten av antagna riktlinjer. 

De åtgärder som nu fastslagits stöder regeringens beslut från februari om att inleda beredningen av ett skattesystem för yrkesdiesel. Under beredningens gång ska det bedömas om ett yrkesdieselsystem ska genomföras på basis av det nuvarande systemet eller så att det direkta skattestödet för diesel slopas och återbäring betalas retroaktivt för dieselolja som används i yrkestrafik. Beredningen utförs med beaktande av regeringens klimatmål.

Tilläggsstöd till reseersättningar från sjukförsäkringen på grund av höjda bränslepriser

Ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjer för ytterligare reseersättningar från sjukförsäkringen (s.k. FPA-resor). Höjningen av ersättningstaxan för sjuktransport och taxi samt ersättningen för användning av egen bil ökar statens finansieringsandel med cirka 7-8 miljoner euro 2022. Dessutom höjs kilometerersättningen för användning av egen bil, vilket dock inte medför tilläggskostnader.

Ministerarbetsgruppen anser att de ersatta transporterna kan äventyras utan ytterligare höjningar, vilket i värsta fall kan utgöra ett faktiskt hinder för hälsotjänster och tillgodoseendet av de sjukförsäkrades grundläggande rättigheter. Det finns en risk att de höjda bränslepriserna leder till att det till exempel i fråga om direktersättningsförfarandet i samband med taxitransporter inte längre lönar sig för trafikanterna att köra FPA-ersatta resor till de nuvarande priserna.


Mer information:

Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124, mari.kokko(at)gov.fi
Tuomas Vanhanen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 161 134, tuomas.vanhanen(at)gov.fi
Saila Ruuth, social- och hälsovårdsministerns statssekreterare, tfn 050 431 7773, [email protected]