Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny informationshanteringslag förtydligar regleringen av informationshantering

Finansministeriet
30.10.2018 16.37
Nyhet

Utkastet till en ny lag om informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen fick 218 utlåtanden. Alla remissinstanser understödde i princip en allmän lag som sammanställer och förtydligar regleringen av informationshanteringen. Remisstiden löpte ut måndagen den 1 oktober.

Förslaget till en informationshanteringslag är nödvändigt

Det framgår av utlåtandena att myndigheterna upplevt den nuvarande lagstiftningen om informationshanteringen som splittrad, och att de parter som tillämpar regleringen haft problem med att uppfatta och begripa lagstiftningen som helhet. Regleringen har också varit bristfällig och oenhetlig. Remissinstanserna ansåg att lagstiftning behövs.

Utkastet till en regeringsproposition har förtydligats och preciserats på basis av utlåtandena så att helheten skulle vara ännu begripligare. Förpliktelserna i de föreslagna bestämmelserna har fått en flexiblare prägel, och det föreslås att förändringarna ska kunna genomföras under en övergångsperiod så att målsättningarna i förslaget ska kunna verkställas effektivt och att man ska kunna ha koll på eventuella kostnadsverkningar i samband med annan utveckling av verksamheten.

Reglering av informationshantering som en del av utvecklandet av förvaltningen

Tillämpningsområdet för informationshanteringslagen har på basis av utlåtandena begränsats till vissa delar. Syftet med begränsningarna är att ta hänsyn till organisationers särskilda ställningar och förpliktelser i förhållande till myndigheternas informationshanteringsskyldigheter och -styrning. Regleringen som gäller finansministeriets styrning har till exempel begränsats i fråga om rättskipning så att den motsvarar den gällande informationshanteringslagen.

Den fortsatta beredningen resulterade i att bestämmelserna om arkivering lämnades bort från det första skedet av förnyandet av informationshanteringslagstiftningen. Det är enligt utlåtandena inte ändamålsenligt att förnya arkiveringsregleringen i detta sammanhang eftersom det hos olika aktörer pågår olika ärenden som har anknytning till arkivhantering och bland annat informationssystemslösningar. Målet med begräsningen ska vara att främja offentliga organisationers möjligheter att effektivisera sin informationshantering.

Ett stegvist införande av regleringen gör det möjligt att utveckla myndigheters informationssystem och informationshanteringsmetoder i samband med förvaltningsutvecklandet in på 2020-talet. Flera administrativa reformer förutsätter upphandling av nya system, vilket betyder att dessa upphandlingar nu kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till uppdaterad lagstiftning.

Avsikten är att propositionen om lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen lämnas till riksdagen under november.

Sammanfattning av utlåtandena om utkastet till en regeringsproposition till riksdagen med förslag till en informationshanteringslag och vissa lagar i anslutning till den

Målet med reformeringen av informationshanteringslagstiftningen är att säkerställa att information kan utnyttjas i offentliga tjänster och i myndigheternas verksamhet på ett mångsidigt, smidigt och säkert sätt. Regleringen av informationshanteringen bör utvecklas även efter detta så att lagstiftningen i sin helhet ska svara mot framtida behov att utnyttja information.

Ytterligare information

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Mera information om reformeringen av informationshanteringslagstiftningen på finansministeriet.fi

Ny lag på remiss – siktar på effektivare hantering av information i den offentliga förvaltningen (Pressmeddelande 21.8.2018)

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT