Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ser staten likadan ut hela landet?

Finansministeriet
13.1.2020 16.15
Nyhet

Finansministeriet ordnar fyra tillställningar om reformeringen av regionaliseringen under januari 2020. Tillställningarna hålls i S:t Michel, Tavastehus, Rovaniemi och Vasa. De direktsänds även på webben. Sammanlagt drygt 200 personer av dem som fått inbjudan har anmält sig och och lika många deltagare deltar i evenemanget via en nätförbindelse. Kommunminister Sirpa Paatero öppnar tillställningarna och deltar i en del av diskussionerna.

Regionalisering på 2020-talet - från förflyttning av ämbetsverk till platsoberoende arbete

Målet med denna regionala runda är att skapa ett underlag för strategiska riktlinjer som styr reformeringen av regionaliseringslagstiftningen. Vid mötena skapar man på ett interaktivt sätt en gemensam vision om hurdan statlig verksamhet och regional närvaro som bör eftersträvas i syfte att producera service och att genomföra ämbetsverkens uppdrag.

Hur påverkar förändringarna i arbetssätten placeringen av statliga arbetsplatser och den statliga närvaron i hela Finland?

Vad avses med platsoberoende arbete på flera orter? Hur kan dessa utnyttjas vid organiseringen av statens uppgifter? Målet med mötena är att utöka den gemensamma uppfattningen om de olika sätt genom vilka man kan reformera både servicen och statens arbetssätt. Flera olika slags aktörer från såväl kommuner, utbildningssamkommuner, regionförvaltningen, statliga ämbetsverk som ministerier kommer att delta i diskussionerna.

Ordförande vid tillställningarna kommer att vara Valtteri Aaltonen, som också är ordförande för koordineringsgruppen för regionalisering och minister Paateros specialmedarbetare.

Hurdan är den statliga närvaron i dagens Finland och hur ser Finland ut enligt prognoserna?

Statistikcentralen utgav i september 2019 en kommunspecifik befolkningsprognos, som illustrerade den interna regionala differentieringen i landet och utmaningarna med den demografiska förändringen. Den regionala differentieringen är stor i dagsläget, mätt med flera olika mätare. Differentiering pågår även inom regionerna.

Det gemensamma arbetet och den öppna diskussionen vid tillställningarna om reformeringen av regionaliseringen inleds med en lägesöversikt. Finansministeriet har samlat ett informationsunderlag om statens personal, pensionsavgångar, ämbetsverkens verksamhetsställen, utvecklingen av kundbesöken och sådana förändringar av uppgifterna som i synnerhet har ett samband med digitaliseringen. Konsultbyrån för regional utveckling, MDI, har dessutom insamlat och analyserat det regionala informationsunderlaget. De huvudsakliga observationerna kommer att presenteras av MDI.

Tjänsterna och människorna står i fokus för utvecklandet av den offentliga förvaltningen

Den offentliga förvaltningen svarar för tillgången till grundläggande service, krishantering, öppenhet och delaktighet. Vi utarbetar för tillfället även en strategi för hela den offentliga förvaltningen, vars riktlinjer även kommer att påverka reformeringen av regionaliseringen.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering innehåller löften om bland annat en förvaltning som kontinuerligt lär sig, ny slags interaktion samt politik som baserar sig på kunskap. Målet med reformeringen av regionaliseringen är dels att svara mot dessa löften. Vid den nationella tillställning som ordnas i Helsingfors i mars ska man presentera lägesbilden som skapades under den regionala turnén samt vissa preliminära riktlinjer. Avsikten är att strategiarbetet blir klart före utgången av mars.

Ärendet kan diskuteras på social media under
#maailmanparashallinto #valtioalueilla #alueellistaminen #valtiollatöissä

**

De regionala tillställningarna 2020

Tisdagen den 14 januari S:t Michel
Saimaa Stadium, (Raviradantie 22 B) kl. 10–14.30
Program, 14.1. pdf 178kB
S:t Michels sändningslänk

Onsdagen den 15 januari Tavastehus
Scandic Aulanko (Aulangontie 97) klo. 10–14.00
Program, 15.1. pdf 178kB
Tavastehus sändningslänk

Onsdagen den 22 januari Rovaniemi
Hotel Santa Claus, (Korkalonkatu 29) kl. 10–14.00
Program, 22.1. pdf 178kB
Rovaniemis sändningslänk

Torsdagen den 23 januari Vasa (tvåspråkigt)
Scandic Waskia Vasa (Lemmenpolku 3) kl. 10–14.00
Program, 23.1. pdf 178kB
Vasas sändningslänk

Mera om ämnet

vm.fi/alueellistaminen

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Sirpa Paatero Staten som arbetsgivare