Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Artificiell intelligens och robotprogram till statsförvaltningen

Finansministeriet
30.4.2018 13.55
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och finansminister Petteri Orpo utlyste i början av året finansiering för att sporra statliga verk och myndigheter att utnyttja artificiell intelligens, robotik och analytik i reformen av deras verksamhet. För projekten anvisas specialfinansiering ur statens produktivitetsanslag. Sammanlagt 17 ansökningar lämnades in.

”Erfarenheterna av utlysningen är inspirerande. Ministerierna och ämbetsverken har utmärkta projektidéer för att ta fram bättre tjänster för medborgarna. Nu överväger vi att ordna en ny utlysning i höst”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av offentlig service.

Vid utvärderingen av ansökningarna testades den föreslagna styrmodellen för digitaliseringsprojekt inom statsförvaltningen. Förslaget ät för tillfället på remiss. Målet är att hitta projekt som kan mångfaldigas, som snabbt ökar produktiviteten och som reformerar de arbets- och serviceprocesser som är lättast att robotisera. Investeringsledningsgruppen bestod av avdelningscheferna för finansministeriets förvaltningspolitiska avdelningar. Investeringsledningsgruppen biföll finansieringen av följande fyra projekt:

Business Finland: utnyttjande av artificiell intelligens i automatiseringen av Business Finlands kundprocesser
Justitieministeriet: automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter
Valtori och Palkeet: bättre kundservice med hjälp av artificiell intelligens
Statskontoret: införande av programrobotik i tre olika tjänster.

Ytterligare upplysningar bads av följande två projekt:

Försvarsmakten: mobilapplikation för beväringar
Finlands miljöcentral: ersättande av olika arbetsfaser i samband med produktion, tillsyn och hantering av miljöinformation med automatik, programrobotik och maskininlärning.

”Med detta försök vill vi snabba upp genomförandet av välplanerade projekt som kan startas med kort varsel. Därför var ansökningskriterierna ovanligt strikta: återbetalningstiden för investeringen är tre år och nyttan av investeringen ska fördubblas inom fem år från projektstarten. Utlysningen visade att man inom statsförvaltningen redan på bred front utreder och provar möjligheterna att automatisera olika serviceprocesser och att intresset för digitalisering är stort”, säger Juha Sarkio, avdelningschef för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen.

”Digitaliseringen framskrider med stormsteg och nya möjligheter för att öka produktiviteten föds varje dag. Nu måste vi finna metoder för att allt starkare stödja samprojekt mellan olika ämbetsverk. Detta gäller både planeringsfasen och genomförandet av långsiktiga samprojekt,” konstaterar IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen.

De projekt som investeringsledningsgruppen har bifallit går vidare till budgetbehandling och det slutliga beslutet fattas av riksdagen. Det är meningen att de godkända projekten ska behandlas i samband med vårens tilläggsbudget.

Utkastet till ny styrmodell för digitaliseringsprojekt inom statsförvaltningen (Valtionhallinnon digitalisaatiohankkeiden uudeksi ohjausmalliksi) finns i webbtjänsten utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Juha Sarkio, avdelningschef, överdirektör, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 031
Anna-Maija Karjalainen, avdelningschef, IKT-direktör, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 165

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, fornamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 216

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT Petteri Orpo