Hoppa till innehåll
Media

Tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i digitala tjänster bör förbättras

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 10.43
Pressmeddelande

Digi i vardagen -delegationen, som tillsatts av finansministeriet, föreslår åtgärder för att förbättra de grundläggande rättigheterna och mänskliga rättigheterna i digitala tjänster.

Delegationen har utifrån rundabordssamtal utarbetat en rapport med nio åtgärder för att förbättra förståelsen för de grundläggande rättigheterna och mänskliga rättigheterna såväl på individuell nivå, företagsnivå som på samhällelig nivå. 

”Vi måste se oss i spegeln och konstatera att de grundläggande och mänskliga rättigheterna ännu inte tillgodoses i nationella och globala digitala tjänster på ett tillgängligt och jämlikt sätt. Vår delegation har arbetat länge för att påverka och samarbeta med olika aktörer i syfte att identifiera strukturella, funktionella och lagstiftningsmässiga hinder för att tillgodose de digitala rättigheterna”, säger delegationens ordförande, Marthaförbundets generalsekreterare Marianne Heikkilä.

Orsakerna till problem med de digitala rättigheterna har identifierats

Vid rundabordssamtal och i rapporten avses med digitala rättigheter de grundläggande och mänskliga rättigheterna i den digitala miljön – dvs. rättigheter som hör till alla människor och som alltid bör tillgodoses när digitala lösningar används. Med mänskliga och grundläggande rättigheter avses rättigheter enligt grundlagen och internationella fördrag.

Vid rundabordsdiskussionen identifierades fyra delområden som påverkar det svaga tillgodoseendet av de digitala rättigheterna: 

 • nivån på förståelsen för de mänskliga och grundläggande rättigheterna varierar i samhället,
 • regleringen av digitala rättigheter och tjänster är komplicerad och oklar,
 • utvecklingen av välfungerande digitala tjänster kräver mer kunnande, resurser samt tydligare lagstiftning och
 • alla har inte tillgång till tjänsterna eller kan inte använda dem särskilt väl.

”Det skapades inga mänskliga rättigheter på internet då det grundades. Detta måste göras nu för att den digitala miljön ska vara rättvis och trygg såväl för vuxna som för barn. De mänskliga rättigheterna kan beaktas också i den digitala miljön, men det förutsätter att vi har djupare förståelse för och höjer nivån på arbetet både när det gäller tolkningen av lagen, tillsynen över den och uppbyggnaden av digitala tjänster”, säger Jussi Kivipuro från Finlands Unicef, ordförande för rundabordsbordet, ersättare vid delegationen.

Delegationens åtgärdsförslag

Delegationen har utifrån diskussionerna vid rundabordssamtalet  utarbetat åtgärdsförslag för att förbättra tillgodoseendet av de digitala rättigheterna. Bakgrunden till förslagen och motiveringarna till dem presenteras närmare i delegationens rapport.

Lagstiftningen och tillsynen

 • Fullt utnyttjande av konventionerna om grundläggande och mänskliga rättigheter och den nationella lagstiftningen i regleringen av digitala tjänster
 • Utveckling av ledningen av digitaliseringen och koncentrering av tillsynen
 • Tillgänglighetsaspekten obligatorisk vid upphandling inom den offentliga sektorn

Utbildning och rådgivning

 • Integrering av digitala rättigheter i läroplanerna och i lärarutbildningen
 • Inrättande av en rådgivande myndighetstjänst för medborgare och företag

Verktyg och incitament

 • Kostnadsbedömningen av tillgänglighet görs lätt att bedöma
 • Testningstjänst för överensstämmelse med anvisningarna
 • Certifikat för ansvarsfull digital aktör

Kommunikation

 • Temaåret för digitala rättigheter 2022

Rundabordsdiskussionen söker lösningar mångstämmigt

I den omfattande rundabordsdiskussionen deltog cirka 100 personer från nästan 55 olika organisationer. Diskussionsdeltagarna var experter på digitala tjänster och digitala rättigheter från organisationer, forskningssektorn, statsförvaltningen, kommunerna och näringslivet. 

De framlagda åtgärdsförslagen kräver fortsatt beredning, och delegationen kommer att förmedla information om ämnet och fortsätta diskussionen med olika aktörer.

Rundabordsdiskussionen i två delar var det tredje evenemanget i diskussionsserien. Den första diskussionen hölls i oktober 2020 och temat var välfärd och delaktighet i det digitala samhället. Vid den andra rundabordsdiskussionen behandlades digitala färdigheter och digital delaktighet. Det fjärde rundabordssamtalet ordnas i november 2021.

Ytterligare information:

Jussi Kivipuro, utvecklingsdirektör, ledare för rundabordsdiskussionen, Finlands Unicef, tfn 0 40 772 3407, jussi.kivipuro(at)unicef.fi
Marianne Heikkilä, generalsekreterare, Marthaförbundet, ordförande för delegationen, tfn 050 375 1195, marianne.heikkila(at)martat.fi 
Marjukka Saarijärvi, programchef, finansministeriet, tfn 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi