FI SV

Utmärkelsetecken inom finansministeriets förvaltningsområde

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar förlänar årligen på självständighetsdagen den 6 december utmärkelsetecken till framstående medborgare.

Ämbetsverk, inrättningar, samfund, företag och regionförvaltningsverk inom finansministeriets förvaltningsområde kan sända förslag om utmärkelsetecken till finansministeriet.

Kommunerna ska lämna in sina förslag koncentrerat till regionförvaltningsverket i regionen.

Mera information om utmärkelsetecken

Förslag om utmärkelsetecken 2017

Finansministeriet inleder förslagsprocessen i mars-april genom att sända anvisningar till ämbetsverken, inrättningarna, samfunden, företagen och regionförvaltningsverken inom förvaltningsområdet samt till Finansbranschens Centralförbund.

Finansministeriet har skilda kvoter för förslag som gäller riddartecken, förtjänstkors och medaljer. Ministeriet får inte överskrida sina egna kvoter och blir därför tvungen att avslå en del av förslagen varje år.

Förslagen bör vara så jämlika som möjligt både med tanke på könsfördelningen och olika yrkesgrupper.

Förslag om utmärkelsetecken 2017 ska göras med riddarordnarnas blankett LOMAKE 2016 och enligt ifyllningsanvisningarna.

Förutom förslagen ska finansministeriet dessutom tillställas en sammanfattningsblankett där kandidaterna ordnats i rangordning enligt utmärkelseteckenklass.

Förslagen och sammanfattningsblanketten ska lämnas till finansministeriet senast den 31 juli 2017. Förslag som anländer efter den utsatta tiden tas inte i beaktande.

Finansministeriet förmedlar riddarordnarnas utmärkelsetecken till förslagsställarna i januari 2018. Vi ber er notera att man inte bör ordna några utdelningstillställningar innan det.

Ordensförslagsblankett  

Ifyllningsanvisningar för varje punkt

Postadress

Finansministeriet/Riddarordnarnas utmärkelsetecken
PB 28
00023 Statsrådet

Handlingar som adresserats till finansministeriet kan även lämnas till statsrådets registratorskontor, Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Kuverten ska förses med texten ”FM/Riddarordnarnas utmärkelsetecken”.

Kommunerna ska lämna in sina förslag koncentrerat till regionförvaltningsverket i regionen.

Ytterligare information

Arja Lempinen, sekreterare
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen, tfn: 029 5530251, arja.lempinen@vm.fi

Kommunerna, regionförvaltningsverken:

Kirsi Seppänen, avdelningssekreterare 
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen, tfn: 029 5530495, kirsi.seppanen@vm.fi

Pirjetta Silvast, projektassistent 
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen, tfn: 0295530412, pirjetta.silvast@vm.fi