FI SV

Finansiering för främjande av produktivitet - ansökningstiden löper ut den 15 november 2018

Denna sida innehåller ansökningsanvisningar för finansiering för främjande av produktivitet med hjälp av robotik, analytik, artificiell intelligens eller andra nya tekniker.

Finansministeriet uppmuntrar ämbetsverken till att förenkla och automatisera sina processer. Finansministeriet ordnade i början av 2018 en ansökan om särskild finansiering för produktivitetsfrämjande projekt som utnyttjar robotik, analytik, artificiell intelligens eller andra medel. Sammanlagt 17 ämbetsverk ansökte om finansiering och fyra projekt förordades särskild finansiering.    

Finansministeriet inleder nu en ny ansökningsprocess för särskild finansiering, där ministerier, ämbetsverk och inrättningar har möjlighet att ansöka om finansiering för produktivitetsfrämjande projekt. Ansökningskriterierna har uppdaterats på basis av den tidigare ansökningsprocessen och remissresponsen på styrmodellen för investeringar som är under beredning. Denna finansieringsomgång gäller högst 6 miljoner euro, förutsatt att riksdagen beviljar anslaget. Finansiering utdelas så länge som de reserverade anslagen räcker till. 

Den särskilda finansieringen stödjer målsättningen i regeringsprogrammet om att förstärka den offentliga ekonomin och att utnyttja digitaliseringen fullt ut samt att främja statsförvaltningens produktivitet. Målet med finansieringsansökan är att förenkla och automatisera processer.

Projekt som finansieras

Två slags projekt kan finansieras genom ansökan om särskild finansiering:

 1. Färdigt planerade projekt och projekt som kan verkställas genast med en koncentrerad finansieringsandel på högst 1 miljon euro.
 2. Projekt som syftar till att verifiera funktionen hos nya verksamhetsmodeller eller tekniska lösningar med en koncentrerad finansieringsandel på högst 50 000 euro. Projektet kan bestå av
 • ett försök
 • vidareutveckling av en idé
 • PoC: proof-of-concept.

Kriterier för beviljande av finansiering

Färdigt planerade projekt och projekt som kan verkställas genast

Finansiering beviljas med hänsyn till följande krav som måste uppfyllas för att färdigt planerade projekt ska kunna beviljas finansiering:

 • Projektet kan verkställas omedelbart efter att finansiering beviljats.
 • Återbetalningstiden för investeringen är högst tre år efter att finansiering beviljats.
 • Den ekonomiska nytta som eftersträvas måste vara åtminstone dubbel jämfört med investeringen under en beräkningsperiod på sex år efter att finansiering beviljats.

Projektets genomförbarhet bedöms dessutom ur följande aspekter:

 • Projektet är genomförbart.
 • Det finns en plan för realisering av nyttan som visar hur den ekonomiska nyttan förverkligas som besparingar i euro.
 • Det finns tillräckliga resurser för genomförandet och organisationen har tillräckligt med kompetens som behövs för genomförandet.
 • De processer som ska automatiseras har förnyats så att de lämpar sig för en digital verksamhetsmodell.
 • Det finns inga lagstiftningsmässiga hinder för projekten eller så kan de undanröjas under genomförandets gång.
 • Styrningsmodellen ska proportioneras i förhållande till projektet.
 • Riskerna har identifierat och riskhanteringen har planerats.
 • Slutresultatet kan dupliceras eller utnyttjas direkt i det egna ämbetsverket eller i andra ämbetsverk.

Projekt som anknyter till verifieringen av funktionen hos nya handlingssätt eller tekniska lösningar

En ovillkorlig förutsättning för finansieringen av projekt som syftar till att verifiera funktionen hos nya handlingssätt eller tekniska lösningar är att

 • Den process för vilken det nya sättet eller den nya lösningen konstrueras, har identifierats
 • Nyttopotentialen bedömts och att bedömningarna visar att potentialen är betydande
 • Processen kan genomföras inom sex månader från att finansiering beviljats

Projektets genomförbarhet bedöms dessutom ur följande aspekter:

 • Handlingssättet eller tekniken ska kunna omsättas i produktion och utnyttjas även i andra processer
 • Handlingssättet eller tekniken är innovativ
 • Försöket främjar öppet utnyttjande av information.

Ansöknings- och behandlingstiderna för finansieringen

Ansökningstiden börjar den 10 september 2018 och slutar den 15 november 2018 kl.14.00. Materialet som sammanställts enligt anvisningarna ska skickas till det styrande ministeriet, vilket sedan vidareförmedlar det per e-post till adressen valtiovarainministerio@vm.fi.

Ansökan ska markeras med ärendenummer VM/1609/02.02.03.09/2018. Ansökningens rubrik ska innehålla ett omnämnande om vilken projekttyp ansökan gäller.

Investeringsledningsgruppen behandlar alla inlämnade ansökningar månatligen efter att investeringssekretariatet berett dem. Sekretariatet kan vid behov begära preciseringar eller ytterligare utredningar.

Ansökningarna behandlas före den 18 december 2018.

Ansökningsmaterial

Torsdagen den 27 september 2018 kl. 9-10 ordnas det i statsrådets gemensamma mötesutrymme Valtimo, Mariagatan 14, Helsingfors, ett infomöte om ansökningsprocessen, anmäl dig (på finska).
Mötet kan följas antingen på plats eller via Skype.

Ansökningsanvisningar (på finska)

Färdigt planerade projekt och projekt som kan verkställas genast

Analysram (XLSX)  (på finska) till vilket ska bifogas en obligatorisk fritt formulerad plan för realiseringen av nyttan, samt processbeskrivningar.

Projekt som syftar till att verifiera funktionen av nya handlingsmodeller eller tekniska lösningar

Beskrivning (DOC) (på finska)

Finansieringsavtal

Finansministeriet utarbetar ett finansieringsavtal tillsammans med finansieringsmottagaren. Erfarenheterna från samtliga projekt måste distribueras inom den offentliga förvaltningen i så stor omfattning som möjligt som stöd för utvecklandet.

Uppföljning

Åstadkommandet av produktivitetsnytta och uppföljningen av den utgör en del av styrgruppernas arbete. Kostnads-nyttoanalyser och framstegen med projektet ska uppdateras i statens gemensamma projektportfölj högst med två månaders intervaller.

Mer information om ansökningsomgången

Ansökningsbrev (på finska)

Vanligaste frågor (uppdateras senare)

Finansieringsansökningarna och -besluten (uppdateras senare)

Video om ansökningsprocessen och tips för ansökan (längd 7 min. 24 sek., på finska)

Mari Fallström, specialsakkunnig, tfn 02955 30498, mari.fallstrom@vm.fi
Marjut Siintola, specialsakkunnig, tfn 02955 30482, marjut.siintola@vm.fi
FM,  informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen / JulkICT, Informationspolitiken