EN FI SV

Personalplanering

Målet med personalplaneringen är att det inom organisationen alltid finns rätt mängd lämpliga anställda i rätt uppgifter. Genom personalplanering säkerställer man att organi-sationen har lämplig mängd nödvändig kompetens till sitt förfogande samt förutser per-sonalens utvecklingsbehov och personalkostnader.

Personalplan

Personalplanen utgår från en kvantitativ och kvalitativ specificering av personalbehovet enligt organisationens strategiska och operativa behov. Om man därtill utreder den be-fintliga personalens avgång och den tillgängliga kompetensen under de kommande åren, får man en bild av personalens utvecklings- och rekryteringsbehov inom organisationen.
 
Ämbetsverken kan få stöd i att upprätta en personalplan via nätverket av sparringpartner inom personalplanering. Dessutom har finansministeriet publicerat en personalplane-ringsguide.

 

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]