FI SV EN

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta 

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.5.2021-30.4.2025. 

Neuvottelukunnan tehtävät 

Valtion virkamieslain (750/1994) 68 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on: 

  1. tehdä aloitteita ja antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta sekä toimia päätöksenteon tukena;
  2. antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä;
  3. edistää virkamiesetiikkaa koskevaa keskustelua;
  4. suorittaa harkintansa perusteella valtiovarainministeriön sille esittämät virkamieseettisiä kysymyksiä koskevat tehtävät. 

Neuvottelukunta päättää itse, mitä virkamieseettisiä asioita tai eettisiä ongelmia se ottaa tarkasteltavakseen ja lausuttavakseen. Tässä yhteydessä eettisellä ongelmalla tarkoitetaan tilanteita, joissa eettisesti perusteltu toimintatapa on epäselvä. Neuvottelukunta voi oma-aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen myös muita tähän asiakokonaisuuteen kuuluvia ongelmallisia tapauksia. Sen ohella virkamiehet voivat ehdottaa asioita neuvottelukunnan käsiteltäviksi. Neuvottelukunnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia sille osoitettuihin yksittäisiin kysymyksiin, vaan esittää kannanottonsa julkisena lausuntona. 

Neuvottelukunnan tulee työssään tarkastella virkamiesetiikkaa osana poliittishallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta, jossa julkishallinnon etiikkaan liittyvät myös virkamiesten ja po-liitikkojen omat roolit. Kumpaankin ryhmään kuuluvien toimijoiden tulee toimia eettisesti kestävällä tavalla.  

Neuvottelukunnan antamat lausunnot ja suositukset ovat luonteeltaan neuvoa-antavia eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. 

Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Sen tehtäviin ei kuulu toimia riidanratkaisu- tai kanteluelimenä. 

Neuvottelukunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja: OTT Pekka Vihervuori
Varapuheenjohtaja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Transparency International Suomi ry.:n hallituksen edustajana

Jäsenet:
Professori Matti Häyry, Aalto yliopisto
Professori emeritus Ari Salminen
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö
Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Saara Salomaa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi), JSN:n varajäsen
Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat
Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Sihteerit: 
Hallitussihteeri Kati Orkola, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia 

Lisätietoa 

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus virkamies sosiaalisessa mediassa 15.6.2016 
Virkamieseettinen kompassi 
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014