Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen enades om den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
17.10.2017 12.20 | Publicerad på svenska 18.10.2017 kl. 14.46
Pressmeddelande 469/2017

Regeringen förhandlade tisdagen den 17 oktober om den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017. Avsikten är att propositionen ska ges till riksdagen torsdagen den 19 oktober.

Stöd för innovationer

Ett tillägg på 30,9 miljoner euro föreslås för innovationsstöd för skeppsbyggnad. Tillägget gör det möjligt att öka satsningarna på innovationer inom skeppsbyggnadsindustrin och att stärka den internationella konkurrenskraften.

Det föreslås ett tillägg på 40 miljoner euro för utbetalningar av understöd till Innovationsfinansieringsverket Tekes på grund av en tidigareläggning av utbetalningar för projekt inom den offentliga forskningen.

Satsningar på digitalisering

Det föreslås ett anslag på 3,75 miljoner euro för den fortsatta finanseringen av KIRADIGI, som är ett spetsprojekt för digitalisering av den byggda miljön och byggandet.

Det föreslås ett anslag på 110 000 euro till Riksarkivet för kostnaderna för planering av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.

Befolkningsregistercentralen föreslås bli beviljad en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro för avtal och andra förbindelser i syfte att åstadkomma en fast prissättning av verktyg för stark elektronisk autentisering i samband med användningen av förvaltningens e-tjänster, det vill säga en prissättning som är densamma oberoende av användarantal.

Tillgången på kompetent arbetskraft stöds

I och med den goda ekonomiska utvecklingen som bidrar till sysselsättningsutvecklingen ökar antalet lediga arbetsplatser och i synnerhet antalet arbetsplatser som kräver specialkompetens. I vissa områden råder det redan nu brist på experter på ny teknik.

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för examensinriktad fortbildning för högskoleutbildade. På så sätt möter man behovet av arbetskraft i tillväxtregionerna och utvidgar samtidigt den examensinriktade fortbildningen så att den täcker också andra branscher än byggbranschen. I den examensinriktade fortbildning som inleds med hjälp av tilläggsanslaget deltar cirka 550 studerande.

Jordbrukare stöds i svåra skördeförhållanden

Regeringen har beslutat att stödja jordbrukare i svåra skördeförhållanden med en satsning på 25 miljoner euro. Det anvisas 15 miljoner euro i nya medel. För att åtgärda den akuta krisen ska dessutom 10 miljoner euro av de medel som anvisats Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) omfördelas. Medlen ska anvisas jordbrukarna via systemet för återbäring av energiskatt inom ramen för EU-lagstiftningen. Dessutom inrättar finansministeriet en arbetsgrupp för att utreda lättnader på skatten på försäkringspremier när det gäller försäkringar mot skördeskador.

Regeringen stöder jordbrukarnas ork i arbetet genom att anvisa ett tilläggsanslag på en miljon euro för projektet Ta hand om bonden.

Finland ansöker om EU-stöd på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Regeringen ska före ramförhandlingarna våren 2018 utreda om det på basis av EU:s regler om statligt stöd är godtagbart att införa ett permanent system för beviljande av statsborgen för att lindra gårdsbruksenheters likviditetsproblem som beror på exceptionella situationer.

Som ett led i de riktlinjer som tidigare fastställts i budgetförhandlingarna föreslås det att 21,0 miljoner euro reserveras för den kompensationsersättning som i sin helhet finansieras av nationella medel. Beslutet är en del av krispaketet för 2016.

Främjande av turism

Det föreslås ett tillägg på 800 000 euro för statsbidrag till Finpro för att inledandandet av spetsprojektet Matkailu 4.0 ska kunna tidigareläggas. Det föreslås dessutom ett tilläggsanslag på 90 000 euro för ett pilotprojekt för behandling av visumansökningar från Kina oberoende av ort.

Tilläggsanslag för utgifterna för mottagningsverksamheten

Det föreslås ett tillägg på 11,2 miljoner euro för utgifterna för mottagningsverksamheten på grund av att antalet användare är större än beräknat. Dessutom föreslås det ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner euro för ersättningar till privata rättsbiträden bland annat på grund av rättsskyddsutgifter för asylsökande.

Byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors

För byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors föreslås det att det beviljas statlig finansiering på sammanlagt 18 miljoner euro av vinstmedel från penningspelsverksamhet 2017–2019. I budgeten för 2017 är andelen 7 miljoner euro.

Andra justeringar

För den statliga finansieringen av universiteten föreslås ytterligare medel på 5,14 miljoner euro för ersättning av kostnader på grund av justering av apotekskompensationerna till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för åren 2015 och 2016 till ett belopp som motsvarar utfallet av samfundsskatten och apoteksavgiften.

För bevillningsfullmakten för energistöd föreslås det ett tillägg på 15 miljoner euro för investeringar i enlighet med energi- och klimatstrategin.

Det föreslås ett tillägg på 3,7 miljoner euro för projektet för upprustning av Kimola kanal i Kouvola. Detta föranleds av att kostnaderna blivit större än beräknat.

Fullmakten för havsfarleden till Raumo höjs med 1,5 miljoner euro på grund av att mängden berg under vattnet som måste sprängas bort är större än beräknat.

Endast små ändringar i inkomstposterna

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2017, som regeringen överlämnade i september, ingick betydande ändringar i inkomstposterna. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen som regeringen nu enats om ingår således endast små ändringar i inkomstposterna. Utifrån den ekonomiska utvecklingen under början av året föreslås det att intäktskalkylen för fordonsskatten höjs till 15 miljoner euro. Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks enligt förslaget med sammanlagt 12 miljoner euro.

Statens behov av upplåning är 4,5 miljarder euro 2017

I den ordinarie budgeten för 2017 beräknades statens nettoupplåning uppgå till 5,6 miljarder euro 2017. Kalkylen över behovet av nettoupplåning har sänkts under 2017. Efter den tredje tilläggsbudgetpropositionen beräknas nettoupplåningen uppgå till 4,5 miljarder euro 2017. Den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017 ökar statens behov av nettoupplåning med 106 miljoner euro.

Statsskulden beräknas vid utgången av 2017 uppgå till cirka 107 miljarder euro, vilket är cirka 48 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.


Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404, Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113 och Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236