Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vilka krav beaktas i informationssystemtjänsterna?

Vilka krav beaktas i informationssystemtjänsterna?

I planeringen och utvecklingen av informationssystemtjänsterna för statsunderstödsverksamhet beaktas de krav som ställs på digitala tjänster, till exempel tillgänglighet. Dessutom tryggas informationssystem-tjänsternas dataskydd och informationssäkerhet. Informationssystemtjänsterna finns på finska, svenska och engelska

Tillgänglighet

Tillgänglighet styr planeringen och utvecklingen av informationssystemtjänsterna under hela livscykeln.

Tillgänglighet innebär att tjänsterna och tjänsternas innehåll är lätta att använda och förstå. Tillgänglig-hetsdirektivet (EU) 2016/2102 och den nationella lagstiftningen, såsom lagen om tillhandahållande av digi-tala tjänster 306/2019 och andra allmänna lagar som gäller förvaltningen, reglerar tillgängligheten.

Projektets informationssystemtjänster uppfyller kriterierna på nivå AA i WCAG 2.1-standarden. Det utar-betas ändamålsenliga tillgänglighetsutlåtanden för informationssystemtjänsterna och det görs revisioner  av tjänsternas tillgänglighet för att säkerställa och utveckla användarupplevelsen.

Dataskydd

I planeringen och utvecklingen av informationssystemtjänsterna iakttas  den allmänna dataskyddsförord-ningen (EU) 2016/679 och personuppgiftslagen 1050/2018. Det utarbetas dataskyddsbeskrivningar för tjänsterna och av  dessa dataskyddsbeskrivningar framgår det på ett begripligt sätt under vilka förutsätt-ningar personuppgifterna hanteras lagligt och pålitligt. I projektet används finansministeriets och Stats-kontorets kompetens inom dataskydd och under beredningen begärs vid behov rådgivning från data-skyddsmyndigheten.

Informationssäkerhet

I projektet tar vi ansvar för och förhåller oss ansvarsfullt till informationssäkerheten i informationssystem-tjänsterna, det vill säga   att se till  att informationen är tillförlitlig, enhetlig och användbar. I teamet som utvecklar informationssystemtjänsterna ingår informationssäkerhetsexperter som ser till att informat-ionssäkerheten beaktas i alla skeden av planeringen och utvecklingen. (i alla planerings- och utvecklings-faser)? När informationssystemtjänsterna tas i bruk, det vill säga i produktion, görs det en revision  av informationssäkerheten. Ansvaret för denna revision ligger hos tredje parter.