Hoppa till innehåll
Media

Vilka krav beaktas i webbtjänsterna?

Webbtjänsterna för statsunderstödsverksamheten planeras och utvecklas av experter inom branschen. De planerar och utvecklar informationssystemtjänsterna för statsunderstödsverksamhet med beaktande av de krav som ställs på digitala tjänster, såsom lättanvändbarhet, en god användarupplevelse, tillgång och tillgänglighet. Dessutom tryggas webbtjänsternas dataskydd och informationssäkerhet på ett sakenligt sätt. Webbtjänsterna finns på finska, svenska och engelska.

Tillgänglighet

Tillgängligheten styr planeringen och utvecklingen av webbtjänsterna under hela livscykeln.

Tillgänglighet innebär att tjänsterna och tjänsternas innehåll är lätta att använda och förstå. Tillgänglighetsdirektivet (EU) 2016/2102 och den nationella lagstiftningen, såsom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 och andra allmänna lagar som gäller förvaltningen, reglerar tillgängligheten.

Webbtjänsterna för statsunderstödsverksamheten uppfyller kriterierna på nivå AA i WCAG 2.1-standarden. Man utarbetar ändamålsenliga tillgänglighetsutlåtanden för webbtjänsterna och det görs revisioner  av tjänsternas tillgänglighet för att säkerställa och utveckla användarupplevelsen.

Dataskydd

I planeringen och utvecklingen av webbtjänsterna iakttas  den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och personuppgiftslagen 1050/2018. Det utarbetas dataskyddsbeskrivningar för tjänsterna och av  dessa dataskyddsbeskrivningar framgår det på ett begripligt sätt under vilka förutsättningar personuppgifterna hanteras lagligt och pålitligt. I projektet används finansministeriets och Statskontorets kompetens inom dataskydd och under beredningen begärs vid behov rådgivning från dataskyddsmyndigheten.

Informationssäkerhet

I projektet tar vi ansvar för och förhåller oss ansvarsfullt till informationssäkerheten i webbtjänsterna, det vill säga   att se till  att informationen är tillförlitlig, enhetlig och användbar. I det branschöverskridande team som utvecklar webbtjänsterna ingår informationssäkerhetsexperter som ser till att informationssäkerheten beaktas i alla skeden av planeringen och utvecklingen. När webbtjänsterna tas i bruk, det vill säga tas i produktion, görs det en revision  av informationssäkerheten. Ansvaret för denna revision ligger hos tredje parter