Hoppa till innehåll
Media

Undervisningsminister Li Andersson: Barns och ungas röst måste höras i utvecklingen av grundskolan

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2021 12.55 | Publicerad på svenska 18.8.2021 kl. 11.20
Pressmeddelande
Koululaisia tekemässä tehtäviä

I undervisnings- och kulturministeriets program Utbildning för alla hördes barns och ungas uppfattningar och önskemål om hur grundskolan kan utvecklas så att den blir mer jämställd och jämlik än för närvarande. Hörandet av barn och unga är en del av målet i programmet Utbildning för alla som gäller att utveckla metoderna för att höra barn och unga och göra dem delaktiga samt att bereda ett förslag om att etablera den så kallade jämlikhetspenningen inom den grundläggande utbildningen som en bestående och verkningsfull del av finansieringssystemet för den grundläggande utbildningen.

- Det är viktigt att barns och ungas röst i fortsättningen hörs bättre i de lösningar som görs för att stärka jämlikheten i utbildningen både på riksnivå och lokal nivå. Barns och ungas åsikter är ofta konkreta och ger oss vuxna nya infallsvinklar. I synnerhet när det gäller utvecklingen av den lokala skolgemenskapen är barns och ungas synpunkter ovärderliga, säger minister Li Andersson.

Barn och unga anser att lärarna har en väsentlig roll när det gäller att skapa en trygg och jämlik atmosfär och att det ska finnas tillräckligt med trygga vuxna i skolorna. 

Barn och unga önskar avsevärt mycket mer stöd som är tillräckligt och individuellt. De anser också att det behövs mer resurser för att anställa lärare och skolgångsledare, kuratorer, studiehandledare och ungdomsarbetare. 

Eleverna anser att det är viktigt att säkerställa att ingen blir ensam i skolan och att vuxna ingriper i mobbning. De vuxna som arbetar i skolorna ska också själva agera rättvist.

Eleverna önskar att man mer än för närvarande ska behandla frågor som gäller likabehandling och rasism i undervisningen och att skolan ska ge bättre beredskap att avveckla stereotypier, till exempel könsroller. 

En trivsam och tillgänglig skolbyggnad samt tillgång till motions- och undervisningsredskap är enligt eleverna viktiga med tanke på jämlikheten. Eleverna lyfte också i flera olika sammanhang fram vikten av tillräcklig skolmat. En närande lunch och ett mellanmål är en viktig del av skoldagen för eleverna, och det bör finnas tillräckligt med skolmat. Till skolorna önskades bl.a. bänkar, läxklubbar, evenemang och temadagar som stärker samhörigheten samt unisextoaletter.

- I budskapet från barn och unga betonas att det i skolorna behövs lärare och andra vuxna som är trygga och närvarande utan brådska. Enligt barn och unga har läraren en stor betydelse för skapandet av en trygg atmosfär, och det är viktigt att mobbning åtgärdas konsekvent, konstaterar undervisningsminister Li Andersson. Jag hoppas att man i skolorna beaktar barns och ungas önskemål om att frågor som gäller likabehandling och rasism ska behandlas i undervisningen. Redan de nuvarande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ger goda förutsättningar för detta, fortsätter ministern.

Eleverna önskar bättre möjligheter än för närvarande att delta och bli hörda i utvecklingen av skolornas verksamhet. En betydande del av dem som deltog i hörandet visste inte om den egna skolan hade en jämställdhets- och likabehandlingsplan, och det var inte många som hade deltagit i planeringen av en sådan.

- Regeringen satsar sammanlagt 190 miljoner euro på utveckling av jämlikheten i utbildningen via programmet Utbildning för alla. Undervisnings- och kulturministeriet bereder ett lagstiftningsförslag för att etablera anslaget för jämlikhet i utbildningen som en del av finansieringssystemet för den grundläggande utbildningen. Vi bereder också en ny modell för engagerande arbete i skolgemenskapen för att stödja samhörigheten i skolorna och minska frånvaron inom den grundläggande utbildningen. Det hörande som nu har genomförts är en viktig del av detta beredningsarbete, säger minister Andersson.

- - -
I hörandet deltog under våren 2021 över 600 barn och unga, huvudsakligen från årskurs 4–9 runt om i Finland, och i genomförandet av hörandet utnyttjades nya slags metoder för distansarbete. Hörandet bestod av 23 distansworkshoppar som genomfördes tillsammans med undervisningsgrupper samt 12 gemensamma distansworkshoppar för elevkårer. Deltagarna kom från 14 landskap och workshoparna ordnades på finska, svenska och nordsamiska.

Hörandet av unga genomfördes i samarbete med Kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet. I kompetenscentret deltog Utvecklingscentralen Opinkirki och Nuorten Akatemia i genomförandet. Kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet anser att den nya arbetsmetoden är lyckad. Erfarenheten var betydelsefull för deltagarna, och workshoparna och deras resultat stödde skolornas verksamhet och likabehandlingsarbete.

En jämlik skola-workshopparna. Hörande av barn och unga som en del av programmet Utbildning för alla. Projektets slutrapport

Programmet Utbildning för alla

Mer information:

  • undervisningsrådet Minna Polvinen (UKM), tfn 02953 30262
  • specialmedarbetare Niina Jurva, tfn 02953 30132

Kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet:


 

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning