Hoppa till innehåll
Media

Försök med en modell där personer i behov av internationellt skydd också kan komma in i landet direkt på grund av arbete eller studier kräver överväganden i Finland

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 12.07
Pressmeddelande 143/2021

På initiativ av inrikesministeriet lät statsrådet göra en undersökning där man utredde vilka kompletterande migrationsvägar det finns i olika länder för personer som är i behov av internationellt skydd. Fokus låg på vägar som baserar sig på arbete och studier. Forskningsinformation stöder Finlands överväganden av behovet av migrationsvägar och EU:s ansträngningar för att finna nya lösningar.

Arbets- och studiebaserade kompletterande vägar är rekryteringskanaler och stipendieprogram genom vilka personer som är i behov av skydd anländer till mållandet som arbetstagare och studerande, inte som asylsökande eller kvotflyktingar. Vägarna kallas kompletterande eftersom de inte ersätter de olika ländernas kvotflyktingsystem utan kompletterar dem. Avsikten är att möjliggöra en laglig och trygg inresa. 

I kompletterande migrationsvägar förenas humanitär och kompetensbaserad migration

Enligt undersökningen är de arbets- eller studiebaserade kompletterande vägarna i olika länder tills vidare bara en rad olika program och försök. Deras antal ökar dock snabbt, och de kompletterande vägarna har potential att tillgodose behoven hos såväl de personer som väljs ut för arrangemangen som de mottagande länderna. I vissa länder har vägarna underlättat bland annat bristen på arbetskraft inom hälso- och sjukvården.

Befolkningen åldras och andelen personer i arbetsför ålder minskar även i Finland. Regeringen strävar efter att på många sätt förbättra försörjningskvoten. I framtiden kan de kompletterande vägarna utgöra en del av helheten och samtidigt stödja integrationen i Finland av personer som behöver skydd.

– Humanitär och kompetensbaserad migration utesluter inte varandra, utan de som behöver skydd kan också ha sådan kompetens som Finland behöver. Också för dem som flyttar hit är det alltid bättre om de genast från början aktivt kan delta i samhället till exempel som arbetstagare eller studerande. Detta har asylsökande ofta lyft fram, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

För närvarande kan personer som är i behov av internationellt skydd få skydd i Finland genom att anlända till Finland antingen som asylsökande eller som kvotflyktingar.

EU uppmuntrar medlemsländerna att utveckla kompletterande vägar

År 2020 antog Europeiska kommissionen ett omfattande meddelande om reformen av migrations- och asylpolitiken. I meddelandet betonas utvecklingen av lagliga migrationsvägar som en del av EU:s övergripande strategi för migration. Kommissionen antog också en separat rekommendation om lagliga vägar. I rekommendationen uppmanar kommissionen medlemsländerna att undersöka möjligheterna till inresa på grund av arbete eller studier för dem som är i behov av internationellt skydd och uppmuntrar länderna att dela med sig av sina erfarenheter. 

I enlighet med regeringsprogrammet utvecklas ett system med lagliga inreserutter. I det inledande skedet sätter man sig grundligt in i resultaten av undersökningen. När man i fortsättningen överväger Finlands möjligheter att testa kompletterande vägar, bör lagstiftningen och tillståndsförfarandena granskas i samarbete med olika förvaltningsområden och företags- och högskolesektorn.

Det är också väsentligt att granska hur de kompletterande vägarna passar ihop med de allmänna målen för Finlands migrationspolitik. Inrikesministeriet har nyligen tillsatt ett projekt som går ut på att göra en förstudie om behoven att ändra utlänningslagen och om sättet att genomföra reformen. Det pågår också ett projekt vars uppgift är att fastställa långsiktiga mål för Finlands övergripande migrationspolitik.

Undersökningen på engelska stöder EU-ländernas gemensamma ansträngningar

Forskargruppen bestod av experter från Stiftelsen för Rehabilitering, Oxford Research AB och Migrationsinstitutet. Dessutom medverkade Joanne van Selm, självständig forskare som specialiserat sig på migrations- och flyktingfrågor. I forskningsprojektets styrgrupp fanns representanter för inrikesministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Forskningsrapporten är skriven på engelska så att även andra länder kan dra nytta av den framtagna informationen. På så sätt stöder rapporten EU-ländernas gemensamma ansträngningar för att finna lösningar på migrationen.

Finland har redan tidigare varit en föregångare och genom utredningar om vägar för laglig migration strävat efter att tjäna även det internationella samfundet. I våras färdigställdes en utredning som inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet lät göra om ideella sponsorprogram för integration av kvotflyktingar, där faddergrupper kompletterar myndigheternas integrationsinsatser. Utredningen publicerades både på finska och på engelska.

Ytterligare information:

Elina Johansson, specialsakkunnig, tfn 0295 488 615, [email protected]
Milja Henttonen, specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)