Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar kommunerna understöd för att utveckla äldres boende

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 15.16 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 16.12
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar kommuner och samkommuner understöd för projekt som förbättrar äldres boende.

De projekt som understöds ska svara på kommunernas kärnutmaningar när det gäller äldres boende, erbjuda långsiktiga lösningar och bidra till nya slags samarbets- och verksamhetsformer. Understöd kan beviljas för projekt som utvecklar äldres boende och som stöder kommunernas framförhållning och beredskap, främjar reparation av det gamla bostadsbeståndet, ökar antalet bostäder och nya boendelösningar för äldre, utvecklar äldreanpassade boendemiljöer eller stärker gemenskapen i boendemiljöer och bostadsområden.

I den utlysning som ordnades 2020 blev det centrala temat för de projekt som understöddes kommunernas allt större beredskap för boendebehoven hos äldre. I exempelvis Södra Savolax används understödet till att utveckla en åldersvänlig tätort, Haukivuori, som främjar förutsättningarna för äldre och personer med minnessjukdomar att bo i ett eget hem. I Tammerfors och Orivesi bereder man sig inför kommande boendebehov hos äldre genom att utveckla mellanformer av boende och på så sätt utvidga utbudet av mångsidiga boendelösningar.

I 2021 års utlysning kan understöd beviljas för högst 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 80 000 euro. Det föreslås att understöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 1,2 miljoner euro.

Ansökningstiden går ut den 23 april 2021 kl. 16.15.

Den 18 mars kl. 10.00 ordnas ett webbinfo där sökandena får information om ansökningsförfarandet och om miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende. Informationsmötet ordnas som ett webbseminarium i Teams.

Ytterligare information

Heli Mäntylä
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 189
[email protected]