Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i hanteringen av ränte- och finansieringsrisker i anslutning till statsskulden

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 8.15
Pressmeddelande

Statens nuvarande skuldhanteringsmodell fungerar i regel bra, bedömer finansministeriets arbetsgrupp. Hanteringen av ränte- och finansieringsrisker kunde dock utvecklas.

Villkoren för statens skuldförvaltning har förändrats sedan början av 2000-talet, då skuldförvaltningens nuvarande verksamhetsmodell utvecklades. Staten har skuldsatt sig avsevärt, och statens borgensförbindelser och garantiansvar har ökat kraftigt. Samtidigt har statens risktolerans försämrats.

Den nuvarande skuldhanteringsmodellen fungerar enligt arbetsgruppens bedömning i regel bra. De centrala begreppen är till stora delar problemfria.

Arbetsgruppen anser att det fortfarande är ändamålsenligt att se över kostnaderna och riskerna på lång sikt. Statens strategi för upplåning och riskförvaltningspolitik är generellt sett ändamålsenliga.

Skuldtåligheten bör tas i beaktande vid granskningen av ränterisken

Hanteringen av ränte- och finansieringsrisker bör utvecklas. Arbetsgruppen anser att man vid granskningen av ränterisken bör fästa mer uppmärksamhet än tidigare vid de långsiktiga ekonomiska tillväxtutsikterna och statens skuldtålighet.

Arbetsgruppen föreslår att man fastställer en målsatt amorteringsstruktur för statsskulden, där det fastställs hur statens lån ska förfalla till betalning. På detta sätt tryggas statens upplåningsförmåga även på längre sikt. För detta ändamål kan man fastställa den målsatta genomsnittliga lånetiden och tillåtna avvikelser från detta, dock så att man beaktar upplåningens kostnadseffektivitet.

Mer information:

Leena Mörttinen, arbetsgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)gov.fi