Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delegation föreslår: teknik Finlands trumfkort när det gäller att trygga välfärden

Finansministeriet
1.6.2021 13.00
Pressmeddelande

Högnivådelegationen för teknik har lagt fram sina förslag till riktlinjer för Finlands teknikpolitik på 2020-talet. Förslagen inkluderar bland annat FUI-satsningar, större antal sakkunniga samt effektivisering av den offentliga förvaltningen med hjälp av automatisering. Delegationen överlämnade sin rapport till kommunminister Sirpa Paatero den 1 juni 2021.

Delegationen anser att Finland har en genuin möjlighet att få nytta av satsningarna i teknik såväl i form av ekonomisk framgång som av välfärd för människor och företag. Finland kan återta sin plats bland de mest konkurrenskraftiga staterna i världen och bli ledande opinionsbildare inom den internationella teknikpolitiken.

”Finland kan vara världens ledande teknikland. Den nuvarande utvecklingen kommer emellertid inte att räcka till, utan vi behöver betydande utveckling och rentav en kursändring inom flera olika delområden. Finland behöver ambition för att återvända till den nordiska referensgruppen", konstaterar delegationens ordförande Risto Siilasmaa.

”För att den tekniska utvecklingen ska gagna hela samhället krävs det också ny kompetens och nya attityder inom beslutsfattandet. Vi efterlyser en omfattande gemensam vision för att göra Finland till ett av toppländerna. Vi behöver också strukturella reformer och förvaltningsövergripande samordning som stöder målet", fortsätter Siilasmaa.

Tre verktyg för teknikpolitiken, tre strukturella reformer och 40 åtgärder

Rapporten skisserar som ett mål att Finland år 2030 ska vara världens mest framgångsrika och välkända land när det gäller att skapa välfärd genom utveckling och utnyttjande av teknik. Detta stöds av fyra mål som, om de uppnås, för Finland närmare täten för teknikländerna:

  1. Finland hör till världens mest konkurrenskraftiga stater och är världens bästa plats för teknikföretag.
  2. Världens mest kända och attraktiva centra för utbildning, forskning, experter och investeringar inom teknologisektorn finns i Finland.
  3. Finland har världens effektivaste offentliga sektor som möjliggör välfärd för människor och företag.
  4. Finland drar stor nytta av djärv utveckling och tillämpning av teknik som svarar på globala utmaningar.

Man har skrivit upp ca 40 åtgärder och föreslagit tre verktyg och tre strukturella reformer som stöd för uppnåendet av målen. Som ett konkret verktyg föreslår delegationen att teknikpolitiken utarbetas i enlighet med OKR-ledningsmodellen (Objectives and Key Results). Delegationen föreslås dessutom att arbetet drivs vidare genom kraftig samordning inom statsrådet samt att man tillämpar en uppföljningsmodell som baserar sig på berättelsepunkter (s.k. story points) på en offentlig plattform.

Teknikdelegationens arbete är förvaltningsövergripande till sin karaktär. Av ministerierna deltar förutom finansministeriet även kommunikationsministeriet och arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt utrikesministeriet. Intressentgrupper har involverats på ett sektorsövergripande sätt i samband med utarbetandet av rapporten och förslag till innehållet i teknikpolitiken har samlats in hos ett stort antal aktörer till exempel med hjälp av Inclus-verktyget. Enskilda åtgärder har bedömts uppskattningsvis tiotusentals gånger.

Finland till världens mest konkurrenskraftiga stat och bästa plats för teknologiföretag

Delegationen anser att Finland behöver ett ambitiöst FUI-mål som kan uppnås genom att utveckla verksamhetsmiljön och locka internationella företag till Finland. Detta innebär i synnerhet konkreta åtgärder för att uppnå FUI-målet.

Det centrala är att företagens produktutvecklingsinvesteringar sporras med offentliga medel, långsiktig forskningsfinansiering samt finansiering som uppmuntrar till samarbete och ekosystem. Detta förutsätter bättre prognostisering av teknikens konsekvenser för att säkerställa en teknikneutral och innovationsvänlig lagstiftning samt en möjliggörande verksamhetskultur inom förvaltningen. 

”Delegationens arbete stärker budskapet om att vi på lång sikt måste bygga upp en förutseende och konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen och stärka satsningarna på innovationsverksamhet”, kommenterar näringsminister Mika Lintilä.

Finland till en koncentration av utbildning, forskning och experter inom tekniksektorn

Lockandet av utländska experter till teknikbranschen är av avgörande betydelse på kort sikt. Finland bör satsa särskilt på att påskynda ökandet av och processerna i fråga om arbets- och utbildningsrelaterad invandring och på att utnyttja digitaliseringen i processer. Finland borde också utnyttja möjligheterna till distansarbete som en konkurrensfördel.

För en omfattande höjning av kompetensnivån föreslås en nationell strategi inom STEAM -branscherna (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) samt en förbättring av möjligheterna till kontinuerligt lärande. Det är nödvändigt att höja nivån på forskning genom att öka högskolornas profilering. Samarbetet mellan högskolorna och företagen bör ökas i syfte att kommersialisera forskningen. Finland borde skapa en stark teknikprofil och ett strategiskt grepp om partnerskapen inom teknikbranschen.

Finland ska ha världens mest effektiva offentliga sektor som möjliggör människors och företags välfärd

Delegationen påskyndar automatiseringen av offentliga tjänster. På så sätt kan man förbättra både människornas välfärd och företagens livskraft. Samtidigt stärks produktivitetsutvecklingen inom sektorn. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen och framsteg genom försök samt byggande av nödvändig digital mjuk infrastruktur, såsom förtroendeinfrastruktur och gränssnitt.

”Jag tackar delegationen och alla som bidragit till beredningen av rapporten för deras starka och banbrytande arbete. Det är ytterst viktigt att vi i stor utsträckning utnyttjar teknikens möjligheter till förmån för samhället och att den offentliga sektorn agerar föregångare när det gäller att tillämpa ny teknik i det egna arbetet. Sömlösa och interoperabla tjänster förutsätter automatisering och sektoröverskridande utnyttjande av information, konstaterar kommunminister Paatero.

Finland har stor nytta av att man tillämpar teknik som svarar på globala utmaningar

Delegationen föreslår satsningar på att utveckla tekniska pionjärlösningar bland annat i enlighet med färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och strategin för cirkulär ekonomi. Finland bör påskynda utvecklandet av en kunskapsbas, datalösningar och handlingsmodeller som möjliggör lösningar i fråga om klimatet och cirkulär ekonomi.

”Vi är redan föregångare i Finland: vi hör till de första som utarbetat en klimatstrategi för IKT-branschen och främjat tjänstefieringen inom trafiken. Digitaliserings- och datalösningarna bidrar till att lösa klimatutmaningen samtidigt som vi skapar nya exportmöjligheter, arbete och ekonomisk tillväxt", konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Det föreslås att de flesta av de föreslagna åtgärderna drivs vidare redan under denna regeringsperiod. Fokus har dock legat på att vända Finlands riktning framför allt med tanke på 2030-talet. Delegationens mandatperiod fortsätter till den 31 december 2023. Delegationen deltar i den samhälleliga debatten efter att rapporten publicerats och stöder genomförandet av teknikpolitiken i Finland.

Finansministeriet tillsatte den 16 september 2020 en högnivådelegation för teknik för att bereda en finländsk teknikpolitik som skapar välfärd och styr konkurrenskraften. För att målet ska uppnås inbjöd man till delegationen medlemmar med täckande kompetens inom den offentliga sektorn, näringslivet och forskningen.

Rapport (på finska)

Ytterligare information:

FM:
Valtteri Aaltonen, minister Sirpa Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, fö[email protected]
Laura Eiro, generalsekreterare, specialsakkunnig, tfn 02955 30562, [email protected] (också för Risto Siilasmaa)

KM:
Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817, fö[email protected]

ANM:
Jenny Hasu, minister Mika Lintiläs specialmedarbetare, tfn 050 570 3118, fö[email protected]

Offentliga förvaltningens ICT