Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet föreslår lagändringar för att införa nytt informationssystem för statsunderstöd 

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 10.47 | Publicerad på svenska 22.12.2020 kl. 14.58
Pressmeddelande

Det utvecklas ett gemensamt informationssystem och gemensamma tjänster för de myndigheter som beviljar statsunderstöd. Införandet av det nya systemet förutsätter ändringar såväl i statsunderstödslagen som i lagen om statskontoret. 

Hanteringen av statsunderstöd ska digitaliseras för att göra processen för att ansöka om och bevilja statsunderstöd smidigare. Det utvecklas ett gemensamt informationssystem och tjänster i anslutning till det för de myndigheter som beviljar statsunderstöd, för att göra det lättare att hantera och utnyttja informationen om verksamheten, till exempel påvisa statsunderstödens resultat eller rikta stöden effektivt.

Införandet av ett gemensamt system för statsunderstödsverksamheten förutsätter ändringar i lagstiftningen. Till statsunderstödslagen ska det fogas bestämmelser om ett informationssystem för statsunderstödsverksamheten och om hur uppgifter får sparas och arkiveras i systemet. 

Systemet ska bestå av digitala tjänster för att 

  • publicera utlysningar och lämna in ansökningar om statsunderstöd (haeavustuksia.fi) 
  • publicera och hantera information om statsunderstöd (tutkiavustuksia.fi) 
  • behandla och förvalta statsunderstöden

Därtill föreslås nya bestämmelser i statsunderstödslagen om myndigheternas skyldigheter angående informationshantering och dataskydd samt om lagring av information som rör statsunderstödsverksamheten.  

Det föreslås även ett nytt lagstadgat serviceuppdrag för Statskontoret. Statskontoret ska ansvara för informationssystemet för statsunderstödsverksamheten. 

Lagändringen förutsätter inte att systemet införs omedelbart, men avsikten är att det införs stegvis i hela statsförvaltningen. Myndigheternas befogenheter och uppgifter när det gäller beviljande av statsunderstöd ändras inte.

Lagarna avses träda i kraft den 1 september 2021. Finansministeriet sände förslaget på remiss tisdagen den 22 december. Remisstiden går ut den 5 februari 2021. Begäran om utlåtande har publicerats på webbplatsen utlåtande.fi. 

Ytterligare information:  

Jouko Narikka, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 530 017, jouko.narikka(at)vm.fi 

Tuula Lybeck, projektdirektör, tfn 0295 530 595, tuula.lybeck(at)vm.fi