Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ändringar i skattelagarna

Finansministeriet
15.9.2016 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar i bl.a. beskattningen av förvärvsinkomster, tobaksaccisen och energibeskattningen. Beskattningen av löntagare lättas nästa år.

Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster

Skattegrunderna för förvärvsinkomster på samtliga inkomstnivåer föreslås bli indexjusterade i enlighet med ett inflationsantagande på 1,1 procent. Indexjusteringen föreslås bli gjord genom att höja den progressiva inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget och grundavdraget.

Eftersom konkurrenskraftsavtalets omfattning överstiger 90 procent föreslås det att beskattningen av arbete ändras så att beskattningen utöver den ovan nämnda indexjusteringen lindras med 515 miljoner euro. Skattelättnaden ska verkställas genom att ändra marginalskatteprocenten för statens inkomstskatteskala, arbetsinkomstavdraget och avdraget för inkomstens förvärvande.

Beskattningen av löneinkomster lättas automatiskt för medel- och höginkomsttagare till följd av de ändringar i försäkringsavgifterna som ingår i konkurrenskraftsavtalet. De skattelättnader som regeringen beslutat om riktas framför allt till låg- och medelinkomsttagare. Beskattningen av löneinkomster lättas allt som allt med ungefär 0,6 procentenheter på samtliga inkomstnivåer.

Då man tar i beaktande höjningen av inkomstnivån och alla skatte- och avgiftsändringar för 2017 som fastslagits hittills beräknas beskattningen av en genomsnittlig löntagare lätta nästa år med ungefär 250 euro, av låginkomsttagare med ca 140 euro och höginkomsttagare med ca 550 euro. Uppskattningen inkluderar förutom skatte- och avgiftsändringarna som har ett samband med konkurrenskraftsavtalet även indexjusteringen inom inkomstbeskattningen samt bl.a. höjningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften som överenskommits redan tidigare.

Förutom lättnaderna av beskattningen av arbete föreslås även lättnader i beskattningen av pensionsinkomster. Lättandet av pensionsinkomstbeskattningen föreslås bli genomförd genom en ändring av pensionsinkomstavdragen inom stats- och kommunalbeskattningen samt tilläggsskatten på pensionsinkomst.

Inkomstskatteskalan för förvärvsinkomster 2017

Inkomstgränserna i den progressiva inkomstskatteskala för förvärvsinkomster som tillämpas vid statsbeskattningen föreslås bli höjda med ca 1,1 procent. Marginalskatteprocenten för den lägsta inkomstklassen ska sänkas från 6,5 procent till 6,25 procent och marginalskatteprocenten för den högsta inkomstklassen från 31,75 till 31,25 procent. (Bilaga: Statens inkomstskatteskala för år 2017)

Ytterligare information: Filip Kjellberg, finanssekreterare, tfn 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi

Andra ändringar i förvärvsinkomstskattegrunderna

Maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget ska höjas från 1 260 euro till 1 420 euro. Avdragets inflödesprocent höjs från 11,8 procent till 12 procent och avdragets minskningsprocent höjs från 1,46 procent till 1,51 procent.

Maximibeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen ska höjas från 3 020 euro till 3060 euro. Avdraget för inkomstens förvärvande föreslås bli höjt från 620 till 750 euro.

Pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen ska ökas genom att den koefficient som används för att beräkna pensionsinkomstavdragets fulla belopp höjs från 3,80 till 3,81 oc avdragets minskningsprocent sänks från 44 procent till 38 procent.

Pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ska ökas genom att den koefficient som används för att beräkna pensionsinkomstavdragets fulla belopp höjs från 1,39 till 1,393 och avdragets minskningsprocent sänks från 54 procent till 51 procent.

Tilläggsskatten för pensionsinkomst sänks från 6 procent till 5,85 procent och inkomstgränsen höjs från 45 000 euro till 47 000 euro.

Ytterligare information: Filip Kjellberg, finanssekreterare, tfn 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi och Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi

Hushållsavdragets avdragsprocent höjs

Avdragsprocenten inom hushållsavdraget föreslås bli höjda med fem procentenheter både i fråga om utbetalad ersättning och om lön.

Inkomstskattelagen ska ändras så att man i stället för nuvarande 45 procent får dra av 50 procent av en ersättning för arbete som berättigar till hushållsavdrag. Den skattskyldige ska dessutom få dra av 20 procent i stället för nuvarande 15 procent av den utbetalda lönen för arbete som berättigar till hushållsavdrag.

Ytterligare information: Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi

Hälsovård som en arbetsgivare ordnar för en tidigare arbetstagare blir skattefri

En arbetsgivare ska kunna erbjuda en tidigare arbetstagare företagshälsovårdstjänster skattefritt under sex månaders tid från det att anställningsförhållandet upphört.

Förslaget baserar sig på noteringen i konkurrenskraftsavtalet enligt vilken arbetsgivaren i vissa situationer ska erbjuda företagshälsovårdstjänster åt uppsagda anställda under sex månaders tid efter att skyldigheten att utföra arbete har upphört. Det är motiverat att en sådan förmån skattemässigt behandlas på samma sätt som motsvarande förmåner som erbjuds arbetstagare.

Ytterligare information: Pertti Nieminen, överinspektör, tfn 02955 30178, pertti.nieminen(at)vm.fi

Tekniska justeringar till pensionsåldern för frivilliga tilläggspensioner

De ändringar av pensionslagstiftningen som träder i kraft vid ingången av 2017 motiverar en granskning av de krav i fråga om pensionsålder som är en förutsättning för att premierna för frivilliga individuella pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt långsiktiga sparavtal samt det kollektiva tilläggspensionsskydd som arbetstagaren betalar ska vara avdragsgilla. Pensionsåldrarna ska definieras åldersgruppsvist. Ändringen som gäller betalningarna för kollektivt tilläggspensionsskydd tillämpas om den skattskyldige börjat omfattas av arbetsgivarens tilläggspensionsarrangemang den 1 januari 2013 eller därefter.

Ändringarna är främst tekniska justeringar som beror på förändringarna inom annan lagstiftning, och de kommer att gälla avdragbarheten av pensionsavgifter från och med 2017. Ändringarna påverkar inte den försäkrades rätt att få pension från sådana försäkringsbesparingar som insamlats under tiden då pensionsåldern för avdragbarhet varit lägre.

Ytterligare information: Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

Vätskor som används i elektroniska cigaretter beläggs med accis

Vätskor som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter föreslås bli beläggda med accis. Denna punktskatt gäller både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter och den bestäms som en fast accis per enhet. Den föreslagna accisen uppgår till 0,30 euro per milliliter.

Ytterligare information: Jenni Oksanen, finanssekreterare, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi

Punktskatten på sötsaker och glass slopas

Punktskatten på sötsaker och glass slopas. Dessutom föreslås det att icke-smaksatta växtbaserade drycker som ersätter mjölk samt isbitar inte ska omfattas av punktskatten på läskedrycker eller lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.

Ytterligare information: Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi

Energibeskattningen skärps

Skatten på trafikbränslen samt uppvärmnings-, kraftverks- och arbetsmaskinsbränslen föreslås bli höjd. Både energi- och koldioxidandelen i skatten på trafikbränslen, såsom motorbensin, dieselolja och ersättande biobränslen föreslås bli höjd så att skattenivån för motorbensin och ersättande biobränslen höjs i genomsnitt med tre procent samt för dieselolja och ersättande biobränslen med ungefär fem procent.

Både energi- och koldioxidandelen av skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner höjs också. Höjningen medför en ungefärlig förhöjning av skattenivåerna med sju procent. Fast och gasformig biomassa är fortsättningsvis skattefria, och det föreslås heller inga ändringar i beskattningen av el eller bränntorv.

Ytterligare information: Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Små företag ges möjlighet till momsredovisning enligt betalningsprincipen 

Regeringen föreslår att företag vilkas omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa mervärdesskatt som ska betalas på försäljning och mervärdesskatt som dras av för inköp enligt betalningsprincipen. Förfarandet skulle förbättra småföretags likviditet.

Ytterligare information: Tuula Karjalainen specialmedarbetare, tfn 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi

Regeringspropositionerna publiceras på statsrådets webbplats.