Hoppa till innehåll
Media

Gräsrotsfinansieringslagen skapar nya finansieringsmöjligheter för företagstillväxt

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2016 14.18
Pressmeddelande

Företagen får flera alternativ för tillväxtfinansiering då låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering underlättas. Den nya lagen lättar framför allt på regleringen av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering och förtydligar spelreglerna för lånebaserad gräsrotsfinansiering. Regeringen utfärdade en proposition om en gräsrotsfinansieringslag den 7 april.

Målet med gräsrotsfinansieringslagen är att förtydliga myndighetsansvar i fråga om tillsynen över gräsrotsfinansiering, att förbättra investerarskyddet samt att diversifiera finansieringsmarknaderna.

– Målet är att stödja skapandet av nya finansieringskällor speciellt för innovativa tillväxtföretag som har problem med att få finansiering via de traditionella finansieringskanalerna. Gräsrotsfinansiering främjar framför allt små och medelstora företags samt nya företags tillgång till finansiering. På så sätt kan man förstärka dessa företags tillväxtmöjligheter, investeringsmöjligheter, kommersialiseringen av innovationer och därigenom förhoppningsvis även sysselsättningen, säger finansminister Alexander Stubb.

Normer avvecklas

Gräsrotsfinansieringslagen lättar framför allt på regleringen av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. I dagsläget regleras investeringsbaserad gräsrotsfinansiering av lagen om investeringstjänster samt av Finansinspektionens tolkning av lagen. Regleringen lättas bl.a. enligt följande:

  • Gräsrotsfinansieringsförmedlarnas dyra, administrativt belastande och tidskrävande tillståndsprocess ersätts med en registreringsprocess som är billigare, enklare och snabbare.
  • En förmedlare av gräsrotsfinansiering behöver inte längre ansluta sig till ersättningsfonden för investerarskydd.
  • Minimikapitalkravet för förmedlare av gräsrotsfinansiering sänks från nuvarande 125 000 till 50 000 euro.
  • Alternativet för kapitalkrav kan vara ansvarsförsäkring, bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet som Finansinspektionen anser vara tillräcklig.

Lättandet av regleringen gäller förmedling och anskaffning av gräsrotsfinansiering i hemlandet. För förmedlare som är verksamma i andra EU-länder lönar det sig att ansöka till exempel om värdepappersföretagstillstånd, vilket möjliggör enkelt inträde på den europeiska marknaden.

Tydligare regler

Den lånebaserade gräsrotsfinansieringen får tydliga lagstadgade spelregler. I dagsläget har det till stor del betraktats som förmedling av finansiering, vilket inte till alla delar reglerats genom lag. Detta gäller framför allt förmedling av lån till företag.

I fortsättningen ska lånebaserad gräsrotsfinansiering regleras på samma sätt som investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Den nya lagen

  • preciserar informeringsskyldigheten för förmedlare av gräsrotsfinansiering och samfund som skaffar medel
  • reglerar förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna
  • innehåller bestämmelser om tillsynen över och påföljderna för förmedlare av gräsrotsfinansiering

Dessa bestämmelser gäller både investeringsbaserad och lånebaserad gräsrotsfinansiering.

Investerarskyddet förbättras

För investerarna kan gräsrotsfinansieringen vara ett sätt att investera i projekt med större avkastningsförväntningar och risker än traditionella investeringsobjekt. Investerarskyddet förbättras också i och med att branschen får tydliga lagstadgade spelregler.

Gräsrotsfinansiering får enligt den nya lagen förmedlas av näringsidkare som införts i ett särskilt register.  Näringsidkare med en pålitlig ledning och med tillräcklig kännedom om finansieringsmarknaderna kan intas i registret.

Finansinspektionen svarar för tillsynen över registret och förmedlarnas verksamhet. Kreditinstitut får dessutom förmedla gräsrotsfinansiering med stöd av sitt eget tillstånd.

Investerarskyddet preciseras också genom en skild förordning av finansministeriet som gäller informeringsskyldigheten för samfund som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering. Förordningen innehåller bestämmelser bl.a. om riskvarningar.

Gräsrotsfinansieringslagen gäller näringsverksamhet

Gräsrotsfinansieringslagen gäller endast låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som utnyttjas vid finansieringen av näringsverksamhet. Den gäller inte förmedling av person-till-person-lån eller penninginsamlingar.

Regeringen överlämnade propositionen om en gräsrotsfinansieringslag till riksdagen den 7 april. Lagen avses träda i kraft den 1 juli. Gräsrotsfinansieringslagen hör till regeringens spetsprojekt.

– Gräsrotsfinansieringlagen förbättrar små och medelstora företags finansieringsmöjligheter framför allt då tillväxten stöter på flaskhalsar. Jag hoppas att finländska företag nu får nytt mod att skapa innovationer och söka tillväxt, säger minister Stubb.

Varför behövs det en lag om gräsrotsfinansiering? Frågor och svar

Ytterligare information:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30477, aki.kallio (at) vm.fi

Suvi Aherto, specialmedarbetare, tfn 050 349 6121, suvi.aherto (at) vm.fi

Alexander Stubb Finansmarknaderna norminpurku spetsprojekt