Hoppa till innehåll
Media

Remiss
Matrikeln över statsanställda ska slopas

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 12.00
Pressmeddelande

Finansministeriet bereder upphävandet av matrikellagen. Syftet med förslaget är att förenhetliga behandlingen av personuppgifter och praxis för anställda inom den privata och den offentliga sektorn samt att minska överlappande reglering. Efter att matrikellagen upphävs ska den allmänna dataskyddsförordningen, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, dataskyddslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på behandlingen av uppgifter om statsanställda. Uppgifterna lagras även i fortsättningen i arbetsgivarens elektroniska personuppgiftssystem. Lagutkastet är på remiss mellan den 2 juni 2022 och den 1 augusti 2022.

Matrikelutdraget var ett centralt ansökningsdokument när lagen stiftades. Den nuvarande matrikellagen är från 1990. Lagstiftningen om behandling av personuppgifter och integritetsskydd har utvecklats sedan lagen trädde i kraft. Dataskyddslagstiftningen och offentlighetslagstiftningen har i dagsläget heltäckande bestämmelser om behandling av personuppgifter som samlas in i matrikeln.  I matrikeln ingår förutom personuppgifter också uppgifter om bland annat personens arbetshistoria, utbildning och avbrott i anställningsförhållandet. 

Löneoffentligheten för personalen inom den offentliga sektorn förblir oförändrad

Uppgifter om den lön som statliga ämbetsverk och inrättningar, riksdagen, Finlands Bank, Finansinspektionen, kommuner, samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar betalat sina anställda är enligt matrikellagen offentliga. Handlingar som innehåller uppgifter om en persons årsinkomst eller totala förmögenhet är enligt offentlighetslagen sekretessbelagda I samband med att matrikellagen upphävs föreslås det att bestämmelser om nuvarande löneoffentlighet inom den offentliga sektorn inkluderas i offentlighetslagen.

Reformen baserar sig på förslag som lagts fram av en arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till finansministeriet i december 2021 och föreslog att finansministeriet bereder ett förslag till ändring av offentlighetslagen och ordnar ett omfattande samråd om förslagen. 

Mer information:
Juha Sarkio, avdelningschef, 0295 530 031, juha.sarkio(at)gov.fi
Marika Paavilainen, regeringsråd, 0295 530 302, marika.paavilainen(at)gov.fi