Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupperna
Ministerarbetsgruppen för beredskap behandlade frågor kring kritisk infrastruktur, tillgång till el och livsmedelstrygghet

arbets- och näringsministerietfinansministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 13.03 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 13.37
Pressmeddelande
Varautuminen, ministerityöryhmä.

Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för åtgärder för att trygga kritisk infrastruktur och tillräcklig tillgång till el.

Ministerarbetsgruppen för beredskap sammanträdde torsdagen den 29 september för att behandla bland annat frågor som gäller den kritiska infrastrukturen, tillgången till el och livsmedelstryggheten.

Läckagen som upptäckts i gasledningarna i Östersjön har framhävt behovet av att säkerställa att man i Finland på ett tillräckligt sätt har förberett sig på hot mot kritisk infrastruktur. Beredskapen har byggts upp i flera decennier. I bakgrunden till den aktuella skärpta situationen ligger Rysslands invasion av Ukraina som började i februari.

Ministerarbetsgruppen för beredskap gav de ministerier vars förvaltningsområden ansvarar för kritisk infrastruktur till uppgift att bedöma om de nuvarande beredskapsåtgärderna är tillräckliga och lyfta fram eventuella utvecklingsbehov.

Beredskap för elbrist

Arbets- och näringsministeriet gav ministerarbetsgruppen en lägesrapport om beredskapen inför eventuell elbrist. Med elbrist avses en situation där produktionen och importen inte räcker till för att tillgodose elbehovet. I dessa fall måste eldistributionen tillfälligt avbrytas. De lokala distributionsnätsinnehavarna avbryter distributionen enligt Fingrids anvisningar så att elavbrotten i respektive område varar högst två timmar. Avsikten är att elavbrotten riktas så att viktiga samhällsfunktioner inte drabbas..

Ministerarbetsgruppen slog fast att arbets- och näringsministeriet ska utreda och föreslå metoder för att precisera de nationella anvisningarna om kritiska eldriftsställen med hänsyn till den kommande vintern. Avsikten är att minimera de skador som en eventuell elbrist kan orsaka. Vid behov utfärdas en förordning av statsrådet.

Kostnadskrisens konsekvenser för livsmedelstrygghet

Ministerarbetsgruppen för beredskap diskuterade också tryggandet av livsmedelsförsörjningen. Jordbruket har drabbats av en oerhört snabb kostnadsökning. Ökningen i producentpriserna under den senaste tiden räcker inte till för att täcka de höjda produktionskostnaderna. Detta kan leda till särskilda problem också när det gäller likviditet. Produktionen kan äventyras i synnerhet på sådana gårdar som har utvidgat sin verksamhet under de senaste åren och vars el-, foder- eller gödselkostnader ökar betydligt. En del av dessa gårdar är centrala med tanke på försörjningsberedskapen inom jordbruket.

De stigande elpriserna drabbar också fiskerinäringen, särskilt när det gäller företag som tillämpar energiintensiva produktionsformer där energi används för uppvärmning och återvinning av vatten.

När det gäller gödsel förväntas vegetationsperioden 2023 bli mer utmanande än den pågående vegetationsperioden. På grund av osäkerheten i produktionen av gödselmedel har det sedan våren förekommit avbrott i gödselhandeln och det har varit svårt att förutse priserna. Enligt bedömningar kommer problemet i Finland under de kommande månaderna inte att vara tillgången till gödselmedel, utan framför allt en historiskt hög prisnivå som försvårar inköpsbesluten.

Ministerarbetsgruppen slog fast att finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet ska utreda vilka åtgärder som eventuellt behövs för att säkerställa livsmedelstryggheten. Förslagen lämnas till ministerarbetsgruppen som tar ställning till dem vid sitt följande möte.

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr den beredskapsverksamhet som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Mer information:

Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(a)gov.fi

Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 405, hannes.torppa(a)gov.fi

Pertti Hakanen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 050 5997, pertti.hakanen(a)gov.fi