Hoppa till innehåll
Media

Ministergrupp drog upp riktlinjer för remissbehandlingen av principbeslutet om teknikpolitik

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 11.21 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 16.23
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitalisering, dataekonomi och den offentliga förvaltningen beslutade att ett principbeslut om teknikpolitik ska sändas på remiss. Målet med statsrådets principbeslut är att Finland år 2030 ska vara världens mest framgångsrika och välkända land när det gäller utveckling och utnyttjande av teknik.

Ministerarbetsgruppen fattade beslutet om remissbehandlingen vid sitt möte den 26 januari. Avsikten är att remissbehandlingen inleds under januari. Efter remissbehandlingen kommer ministerarbetsgruppen att behandla eventuella ändringar, varefter statsrådet godkänner principbeslutet.

"Vi samlar nu för första gången ihop de teknikpolitiska målen. Teknikpolitiken har för tillfället fördelats inom flera förvaltningsområden. För att vi ska kunna utnyttja teknik målmedvetet och i bred omfattning måste Finland ha gemensamma mål som tar hänsyn till utvecklingen och utnyttjandet av teknik samt förnyelsen inom verksamhetsmiljön”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Principbeslutet fastställer de viktigaste medel som främjar målen och som ministerierna förbinder sig att genomföra inom sina ansvarsområden under 2022–2023. Målet är att teknikpolitiska mål skulle främjas även över regeringsperioderna. Utkastet till principbeslut har beretts i samarbete mellan ministerierna med utnyttjande av teknologidelegationens arbete.

Finland  har stort inflytande i digitala frågor och datafrågor

Ministerarbetsgruppen fick höra en lägesrapport om de centrala utvecklingstrenderna inom digitalisering och dataekonomi såväl inom EU som internationellt. De politik- och regleringsbeslut som fattas under de närmaste åren avgör riktningen för upp till tiotals år framåt, och de skapar en grund för såväl Finlands som Europas framgång i den digitala och gröna övergången samt i fråga om internationell konkurrenskraft. Samarbete mellan olika förvaltningsområden, förhandspåverkan och vid behov egna initiativ betonas ytterligare i fortsättningen.

”Vi har stort inflytande när det gäller digitala frågor och datafrågor i EU. Ett digitalt framstående Finland som satsar kraftigt i dataekonomi erbjuder lösningar i en internationellt känslig situation. Vi agerar också banbrytare genom att vara först med att utarbeta en nationellt digital kompass, dvs. ett strategiskt program som också påverkar andra EU-länders planer”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Ministergruppen fick också en översikt över hur beredningen av Finlands digitala kompass framskrider. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitalisering och dataekonomi fram till 2030. Beredningen av en digital kompass framskrider genom att engagera samarbetsgrupper vid de workshoppar som ordnas i januari-februari. Vid workshopparna kan samarbetsgrupperna kommentera visionen samt föreslå mål och prioritera åtgärder. Ställningstaganden till utarbetandet av en digital kompass kan sändas till digitaliseringsbyråns e-post digitoimisto (at) gov.fi. Utkastet till Finlands nationella digitala kompass ska sändas på remiss våren 2022.

Vid mötet behandlades också frågor som gäller utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Ministergruppen diskuterade den offentliga förvaltningens åtgärder i fråga om färdplanen för ekonomisk hållbarhet. Dessutom fick arbetsgruppen en översikt över beredningen av redogörelsen över Senatfastigheter samt av OECD-utvärderingarna av förtroendet och det civila samhället.

Mer information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 096 9293
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7142
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117
Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, 029 553 0149

Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero Timo Harakka