Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Nytt skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2022 15.04
Pressmeddelande

Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030. Ett nytt skatteincitament är avsett att komplettera de direkta stöden till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftningen om det nya skatteincitamentet senast den 12 september.

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag som gäller skatteavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Avdraget ska bestå av ett allmänt tilläggsavdrag som grundar sig på forskningsutgifternas belopp och av ett extra tilläggsavdrag som grundar sig på en ökning av utgifterna. Tilläggsavdragen ska gälla löneutgifter och utgifter för köpta tjänster inom forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är fråga om ett nytt allmänt skattestöd till företag som inte utgör statligt stöd ur EU-rättens perspektiv.

Det allmänna tilläggsavdrag som görs på inkomst av näringsverksamhet och jordbruk föreslås vara 50 procent av de löneutgifter och utgifter för köpta tjänster som hänför sig till den skattskyldiges egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det maximala beloppet av det allmänna tilläggsavdraget under skatteåret föreslås vara 500 000 euro och den nedre gränsen 5 000 euro.
Den skattskyldige kan dessutom få ett extra tilläggsavdrag på 35 procent på grundval av ökad forsknings- och utvecklingsverksamhet, det vill säga om forsknings- och utvecklingsverksamheten under skatteåret har ökat jämfört med föregående skatteår. Även det extra tilläggsavdragets maximala belopp under skatteåret föreslås vara 500 000 euro, men det ska inte finnas någon nedre gräns för det.

För att undvika negativa incitamentseffekter beaktas vid beräkningen av det extra tilläggsavdragets belopp en ökning av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet på högst 50 procent jämfört med föregående år.

Remisstiden går ut i september

Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 12 augusti. Remissbehandlingen pågår till den 12 september i tjänsten utlåtande.fi. De utlåtanden som lämnats in kan läsas där.

Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2022. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(a)gov.fi
Tiia Hyysalo, skattesakkunnig, tfn 0295 530 407, tiia.hyysalo(a)gov.fi (inte anträffbar den 5–30 augusti)
Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 0295 530 817, antti.sinkman(a)gov.fi