Hoppa till innehåll
Media

Stadfästande av lag
Nytt skattestöd ska sporra till forsknings- och utvecklingsverksamhet – republikens president stadfäste en lag utifrån en motion som lagts fram av riksdagsledamöter

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.38
Pressmeddelande

Torsdagen den 29 december stadfäste republikens president en lag som ska ge skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Lagen träder i kraft i början av januari. Företag kan göra tilläggsavdrag i beskattningen baserat på utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Reformen blev till slut verklighet på grundval av en lagmotion väckt av riksdagsledamöter.

Finland strävar efter att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten till fyra procent före 2030. Införandet av ett nytt skatteincitament stöder detta mål.

Skatteincitamentet bygger i synnerhet på rekommendationen från den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI). Utifrån arbetsgruppens rekommendation beslutade regeringen i våras att bereda ett skatteincitament baserat på tilläggsavdrag. 

Finansministeriet beredde ett utkast till regeringsproposition och begärde utlåtanden om propositionen i augusti. På hösten fortsatte ministeriet att bereda propositionen utifrån remissvaren.

Regeringen beslutade den 17 november att inte lämna propositionen till riksdagen. Efter det lade ett antal riksdagsledamöter fram en lagmotion i ärendet. Motionen var i stor utsträckning baserad på finansministeriets beredning. Utöver ett skatteincitament innehöll lagmotionen även flera lagförslag om kompensation till kommunerna för förlorade intäkter från samfundsskatten.

Utgifter för forskning och utveckling får dras av till ett större belopp än det faktiska beloppet av utgifterna

Det är fråga om ett nytt allmänt skattestöd. Syftet med skattestödet är att öka FoU-verksamheten inom den privata sektorn. Det tillämpas parallellt med skatteincitamentet för samarbete med forskningsinstitut och olika direkta stöd för FoU-verksamhet.

Till typen är skatteincitamentet ett tilläggsavdrag som görs i beskattningen: den skattskyldige får dra av utgifter för FoU-verksamhet till ett större belopp än det faktiska beloppet av utgifterna. Eftersom skattestödet är ett allmänt stöd, utgör det inte ett statligt stöd ur EU-rättens perspektiv. 

Det nya skatteincitamentet är ett så kallat kombinerat incitament. Incitamentet består av

  • ett allmänt tilläggsavdrag baserat ökningen av utgifterna för FoU-verksamhet
  • ett extra tilläggsavdrag baserat på ökat belopp av utgifterna för FoU-verksamhet

Enligt lagmotionen innebär det nya skatteincitamentet att skatteintäkterna minskar med 105 miljoner euro per år när tillämpningen har inletts i sin helhet. I bedömningen har de beteendemässiga konsekvenserna och konsekvenserna för forsknings- och utvecklingsverksamheten inte beaktats.

Grunden utgörs av löneutgifter och utgifter för köpta tjänster

Näringsidkare och jordbruksidkare kan använda skatteincitamentet om de har utgifter för FoU-verksamhet i anslutning till sin egen verksamhet. Grunden för det allmänna tilläggsavdraget utgörs av löneutgifter och utgifter för köpta tjänster som föranleds av FoU-verksamhet.

Beloppet av det allmänna tilläggsavdraget är 50 procent av de utgifter som räknas in i grunden för tilläggsavdraget. Tilläggsavdragets maximibelopp är 500 000 euro per skattskyldig per skatteår. Allmänt tilläggsavdrag beviljas emellertid inte, om det avdragbara beloppet under skatteåret är mindre än 5 000 euro. 

Det extra tilläggsavdraget är 45 procent. Grunden för avdraget är den faktiska ökningen av löneutgifterna och utgifterna för köpta tjänster som föranleds av FoU-verksamheten. Även det extra tilläggsavdraget är 500 000 euro per skatteår per skatteskyldig, men det finns ingen undre gräns.

Erhållande av direkta stöd utesluter inte användning av skatteincitamentet

Avsikten med skatteincitamentet är att komplettera olika direkta stöd och sporra till FoU-verksamhet. Det går alltså att i någon mån använda skatteincitamentet även om man får direkta stöd.

Allmänt eller extra tilläggsavdrag kan emellertid inte göras om den skattskyldige har fått direkt statligt stöd för samma utgifter. Allmänt tilläggsavdrag får inte göras om det baserat på samma utgifter har krävts ett så kallat samarbetsavdrag som är baserat på lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027.

Staten kompenserar kommunerna för förlorade intäkter från samfundsskatten

Republikens president godkände samtidigt en lag om kompensation till kommunerna för förlusten av intäkter från samfundsskatten. Genom ändringarna av utdelningen kompenserar staten kommunernas ökade utgifter. Ökningen beror på sänkta avgifter för småbarnspedagogiken och höjningen av vårdtillägget för stödet för privat vård. Avsikten med ändringarna av avgifterna för småbarnspedagogik och av vårdtillägget är att höja köpkraften. 

Genom ändringarna av utdelningen kompenseras kommunerna dessutom för förändringar i skatteintäkterna till följd av ändringarna i beskattningsgrunderna för samfundsbeskattningen. 

Incitamentet börjar tillämpas vid beskattningen för nästa år

De stadfästa lagarna träder i kraft vid årsskiftet. Lagen om skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet börjar tillämpas på följande sätt:

  • Det är möjligt att få allmänt tilläggsavdrag första gången vid beskattningen för skatteåret 2023.
  • Extra tilläggsavdrag kan fås första gången vid beskattningen för skatteåret 2024.

Skatteförvaltningen publicerar anvisningar om skatteincitamentet så snart som möjligt.

Mer information:

Tiia Hyysalo, skattesakkunnig, tfn 0295 530 407, tiia.hyysalo(a)gov.fi
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 02955 30437 jari.salokoski(a)gov.fi