Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Omsorgsfullt genomförande och resurser framhävdes i remissresponsen på modellen för automatisk rapportering om kommunernas ekonomi

Finansministeriet
13.9.2019 11.00
Pressmeddelande

Finansministeriet fick inom den utsatta tiden (6.9.2019) sammanlagt 74 utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition med förslag till lagstiftning som gäller produktion och rapportering av kommuners och samkommuners ekonomiska information.

Propositionen innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som modellen för automatisering av rapporteringen om kommuners och samkommuners ekonomiska information förutsätter. Målet med propositionen är att göra det möjligt att få tillförlitlig, uppdaterad och jämförbar information om kommunernas ekonomi. Dessutom strävar man efter att förenkla praxis kring produktionen och rapporteringen av ekonomisk information och att minska kommunernas och samkommunernas kostnader för rapporteringen.

Målsättningarna ansågs allmänt taget vara goda och propositionen konstaterades främja uppnåendet av dem. Remissinstanserna poängterade dock vikten av omsorgsfullt genomförande. I början kräver den nya verksamhetsmodellen bland annat att kommunerna uppdaterar och utvecklar sina informationssystem och utbildar sin personal. Fördelarna realiseras på längre sikt. Kommunerna förutsatte generellt att kostnaderna för genomförandet kompenseras. Nedskärningen av statsandelarna till ett belopp som motsvarar de uppskattade kostnadsfördelarna från och med 2022 ansågs heller inte vara motiverad, speciellt på kommunalt håll.

Utlåtandena, begäran om utlåtande och remissmaterialet finns på webbplatsen utlåtande.fi. Finansministeriet sammanfattar utlåtandena under september och publicerar sammanfattningen på projektsidan.

Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen för behandling i oktober 2019. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Den nya rapporteringsmodellen föreslås bli tillämpad för första gången på ekonomisk information från bokföringsåret 2021.

Informationsinnehållet i rapporteringen som har ett samband med regeringspropositionen som är under beredning är på remiss, och eventuell respons bör lämnas in före det 16 september.

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden